2021 Rugsėjo 18 d. 04:37:04

Smalininkų Lidijos Meškaitytės pagrindinė mokykla

Pagrindinis

 

Pareigybės rūšis: Darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį.

Kvalifikaciniai reikalavimai:

 1. Aukštasis universitetinis arba jam prilygintas išsilavinimas, socialinio pedagogo kvalifikacinė kategorija.
 2. Gebėjimas valdyti, kaupti, sisteminti informaciją, rengti išvadas bei pasiūlymus.
 3. Gebėjimas inicijuoti ir dalyvauti įgyvendinant mokyklos bendruomenei aktualias prevencijos priemones, projektus;
 4. Gebėjimas bendradarbiauti su mokytojais, psichologu, kitais specialistais ir mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais) bei dirbti su jais komandoje, sprendžiant mokinio problemas.
 5. Gebėjimas bendrauti ir bendradarbiauti, konstruktyviai spręsti problemas.
 6. Informacinių komunikacinių technologijų valdymas ir taikymas profesinėje veikloje.

Socialinis pedagogas vykdo šias funkcijas:

Socialinis pedagogas privalo gebėti vertinti ir spręsti su mokiniais susijusias problemas, padėti mokiniams turintiems priklausomybių, elgesio problemų, neturintiems mokymosi motyvacijos, blogai lankantiems mokyklą; vykdyti saviraiškos, emocinių ir elgesio problemų sprendimo ir prevencines programas; gebėti dirbti su mokinių tėvais, sprendžiant mokinio problemas ir/ar vykdant prevenciją; gebėti bendradarbiauti su klasių vadovais, kitais mokyklos bendruomenės nariais, užtikrinant saugią ugdymosi aplinką, kuriant palankų visiems mikroklimatą; tinkamai atstovauti mokinių interesus; rengti ir vykdyti socialinius projektus, dalyvauti mokyklos metinės veiklos planavime, mokyklos vaiko gerovės komisijos darbe; tinkamai vykdyti kitas funkcijas, numatytas mokyklos nuostatuose, pareigybės aprašyme, vidaus tvarkos taisyklėse.

Pretendentas privalo pateikti šiuos dokumentus:

 1. Prašymą leisti dalyvauti atrankoje.
 2. Asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją.
 3. Išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopiją.
 4. Gyvenimo aprašymą.
 5. Galima teikti buvusių darboviečių rekomendacijas.

Dokumentai priimami iki rugpjūčio 27 d. 

 

Kontaktinė informacija:

Dokumentai priimami mokyklos raštinėje (Stoties g.7, Smalininkai) nuo 8.00 iki 16.00 val. Dokumentus galima pateikti siunčiant juos registruotu laišku arba elektroniniu paštu: smalininkm@gmail. com su nuoroda „Socialinio pedagogo atrankai“. Dokumentų originalai pateikiami tiesiogiai teikiant dokumentus arba atrankos dieną sutikrinami su kopijomis ir grąžinami.

Pretendentams, nepateikusiems dokumentų ar sutikrinant nustačius, kad pateikti dokumentų originalai neatitinka dokumentų kopijų, neleidžiama dalyvauti atrankoje.

Pretendentų atrankos būdas: pokalbis.

Apie atrankos laiką pretendentai bus informuojami asmeniškai.

Telefonas pasiteirauti 868670807

ES Struktūrinė parama

eTwinining

eTwinining

Saugios erdvės ženklas

Saugios erdvės ženklas

Žuvininkystės programa

Zipio draugai

Nerūkysiu

ŠMM

Sveikatiada

Obuolio draugai