2022 Rugpjūčio 20 d. 05:28:04

Smalininkų Lidijos Meškaitytės pagrindinė mokykla

Pagrindinis

20211217 120333

DEBATAI – PRASMINGAI PRALEISTAS LAIKAS

Debatai - komandinis darbas, kuris moko pasitikėti savimi ir savo išsakoma nuomone, gebėti išklausyti ir priimti kito žmogaus nuomonę, bet tuo pačiu ir ja suabejoti. Stebint debatus atrodo, jog tai žaidimas, kurio taisyklės labai paprastos – įrodyti savo tiesą gvildenama tema. Iš tiesų tai tikras intelektualinis iššūkis, reikalaujantis nemažai pasiruošimo, išprusimo bei kalbinių įgūdžių. Debatai ugdo kritinį mąstymą, klausymosi įgūdžius, oratorinius ir organizacinius gebėjimus, generuoja naujas mintis ir idėjas. Tam, kad gyvenime lydėtų sėkmė, turime mokėti aiškiai reikšti savo nuomonę ir mandagiai bei racionaliai reaguoti į su jumis nesutinkančių žmonių argumentus.

Gruodžio 17 d. mokykloje vyko draugiški mokinių ir mokytojų debatai. Debatams ruošėmės iš anksto. Kiekviena klasė pateikė svarbiausias spręstinas problemas:

  • Elgesio kultūra per pertraukas.
  • Destruktyvus vieno ar kelių mokinių elgesys pamokose.
  • Pikti mokytojai.

Elgesio kultūra per pertraukas: rėkavimas, stumdymasis, keiksmažodžiai, gulėjimas koridoriuje ant sofos, lakstymai, dūkimai, grubus elgesys su kitu žmogumi. Kaip derėtų elgtis, kad koridoriuose būtų saugu ir galėtumėte pailsėti? Mokiniai siūlo žaidimus, esančius II aukšto fojė, perkelti į pradinukų koridorių, nes žaidimai skirti jiems.Vyresniesiems reiktų nupirkti bilijardo, stalo teniso stalus. Mokiniai siūlo organizuoti ne tik mokytojų, bet ir mokinių budėjimą koridoriuose. Pripažįsta, kad patys mokiniai turi nesikeikti ir nesistumdyti – gerbti vieni kitus. Mokytojai šioms mintims pritarė. Ar koridoriuose reikia daugiau sėdmaišių? Mokinių argumentai, kad vaikai tarpusavyje nesipyks, sumažės patyčių, labiau susidraugaus, nes visi sutilps ir galės pailsėti, o pailsėję , bus ramesni ir geresni, mokytojus taip pat įtikino.

Destruktyvus vieno ar kelių mokinių elgesys pamokose: sunku mokiniams susikaupti, suprasti mokytojo aiškinimą, mokytojas daug laiko turi skirti drausmei palaikyti, krinta noras mokytis. Kaip derėtų elgtis, kad pamokoje būtų palanki mokymuisi atmosfera? Minčių daug...oi, daug. Nepriimti tokių mokinių į pamoką, pašalinti iš pamokos, rašyti „n“ ir neteisinti tos pamokos, pranešti soc. pedagogui, nekreipti dėmesio į „blogiuką“, ignoruoti mokinio blogą elgesį, tokiam mokiniui padidinti klasės ir namų darbų užduočių krūvį ir t.t. Mokytojai aktyviai įsijungė į disputą . Prieita prie vieningos nuomonės: kiekvienas mokytojas turi kartu su mokiniais susikurti drausmės pamokoje vertinimo sistemą, mokiniai turi prisiminti mokinio taisykles, jų laikytis ir jausti didesnę atsakomybę už savo elgesį, dažniau organizuoti trišalius susitikimus: mokytojas – mokinys - tėvai.

Pikti mokytojai: mokytojas šaukia pamokos metu, įžeidžia, užgauna savo žodžiais mokinį/mokinius. Kėlėme klausimą: Kaip derėtų elgtis, kad pamokoje būtų palanki mokymuisi atmosfera? Šeštokai teigia : mokytojai ant mokinių nešaukia, jie valdo klasę balsu. Pakeltas mokytojo balso tonas nereiškia, kad mokytojas pyksta. Jis tik stengiasi atstatyti pamokoje tvarką, praneša, kad klasėje yra kažkas negerai ir reikia suklusti. Ką aš/mes galime padaryti? Ką patartumėte mokytojui? Tapti mokytojo padėjėju ir klasės draugui pasakyti, kad jis su mokytoju elgiasi netinkamai, kad netrukdytų mokytojui vesti pamokos , kad pamokoje elgtųsi kultūringai, netriukšmautų. Mokiniai neturi provokuoti savo elgesiu piktų situacijų. Mokytojams taip pat buvo išsakyti priekaištai: mokytojai, net drausmindami mokinius, negali įžeidinėti mokinių, įžeidinėti mokinių, paliesdami jų šeimos narius. Disputo metu buvo nuspręsta, kad, esant tokiam atvejui, mokinys privalo drąsiai pasakyti mokytojui apie tai, kad mokytojo atitinkami pasakymai mokinį žeidžia.

Mokyklos direktorius apibendrino debatus, jų svarbą sprendžiant aktualias problemas.

Ačiū, visiems mokiniams ir mokytojams , aktyviai dalyvavusiems debatuose ir išsakiusiems savo mintis. Dėkojame debatų moderatorei mokytojai Jolitai už debatų pravedimą.

Debatai vaikams buvo labai naudinga pilietiškumo ir pasitikėjimo savimi pamoka. Mokiniai suprato, kad jų balsas gali būti išgirstas, kad debatuose galima rasti tiesą ir teisybę. Vaikų pageidavimu,   ateityje vėl sėsime prie debatų stalo, suvokdami, kad nėra ir negali būti vienos nuomonės, tačiau kalbėdamiesi galime išspręsti bet kurią problemą.

Pavaduotoja ugdymui Vida Reinolcaitė

ES Struktūrinė parama

eTwinining

eTwinining

Saugios erdvės ženklas

Žuvininkystės programa

Zipio draugai

Nerūkysiu

ŠMM

Sveikatiada

Obuolio draugai