2019 Rugpjūčio 25 d. 23:16:21

Smalininkų Lidijos Meškaitytės pagrindinė mokykla

MISIJA

Būti ugdymo įstaiga, teikiančia ikimokyklinį, priešmokyklinį ir pagrindinį ugdymą Smalininkų ir aplinkinių kaimų bendruomenių vaikams.

VIZIJA

Išlikti stipria šiuolaikiška ugdymo įstaiga:

  • ugdančia sąmoningas, doras ir kūrybingas asmenybes, sugebančias prisitaikyti prie nuolat kintančių gyvenimo aplinkybių,

  • telkiančia kompetentingus vadovus, auklėtojus ir mokytojus,

  • integruojančia Smalininkų bendruomenę aktyviam gyvenimui,

  • turtinančia materialinę bazę.

 

VERTYBĖS

  • Ugdymasis nenutrūkstantis pažangos procesas  ugdytiniams, auklėtojoms, mokytojams, tėvams.

  • Atvirumas kaitai – nuolatinis tobulinimasis ir asmeninių pasiekimų sklaida.

  • Bendravimas ir bendradarbiavimas grindžiamas abipuse pagarba, tolerancija, pasitikėjimu, atvirumu ir nuoširdumu.

  • Maksimali laisvė kiekvienam (ugdytiniui, auklėtojai, mokytojui, tėvams) lavėti, tobulėti, keistis, pasirinkti, prisiimant atsakomybę už savo poelgius.

  • Saugi ir maloni atmosfera.

Mokyklos tikslai:

1. Ugdymo kokybės gerinimas ir modernizavimas, didesnį dėmesį kreipiant į mokinių vertinimą ir įsivertinimą bei darbo tvarkos taisyklių laikymąsi (vadovaujantis  Mokytojų tarybos posėdžio, vykusio 2014 m. vasario 03 d., nutarimu).

2. Bendravimo ir bendradarbiavimo su tėvais stiprinimas (vadovaujantis Klasių vadovų    metodinės grupės posėdžio, vykusio 2014 m. sausio 02 d., nutarimu).

3. Ugdytinių ir mokinių sveikatos ir saugumo stiprinimas.

 

 

Mokyklos uždaviniai:

 

1.1. Mokinių vertinimo ir įsivertinimo kokybės gerinimas pamokoje.

1.2. Moderniosios pedagogikos taikymas ugdymosi procese.

1.3. Mokytojų kvalifikacijos tobulinimas.

1.4. Darbo su elektroniniu dienynu įgūdžių tobulinimas.

1.5. Darbo tvarkos taisyklių vykdymas.

2.1. Bendravimo su tėvais plėtojimas,  teikiant jiems pedagoginę pagalbą, skatinant domėjimąsi vaikų ugdymosi rezultatais elektroniniame dienyne.

2.2. Tėvų įtraukimas į projektinę ir kitą mokyklos veiklą.

3.1. Prevencinės veiklos, siekiant užkirsti kelią įvairioms ligoms, stiprinimas.

3.2. Sveikos gyvensenos įgūdžių stiprinimas.

ES Struktūrinė parama

eTwinining

eTwinining

Sveikatiada

ŠMM

Perspėjimo sistema