2022 Gegužės 26 d. 08:01:29

Smalininkų Lidijos Meškaitytės pagrindinė mokykla

JURBARKO R. SMALININKŲ LIDIJOS MEŠKAITYTĖS PAGRINDINĖS MOKYKLOS

2022 METŲ GEGUŽĖS  MĖNESIO VEIKLOS PLANAS

Data Laikas Renginio pavadinimas ir temos Atsakingas
I. Posėdžiai, pasitarimai, susirinkimai, metodiniaiužsiėmimaiirkitirenginiai
30 14.30 Mokytojų susirinkimas. Pilietiškumo ugdymas mokykloje (klasių ir neformaliojo ugdymo vadovai, dalykų mokytojai)

Direktorius

Pavaduotoja ugdymui

17 14.30 Mokytojų metodinės tarybos susirinkimas. Disputas „ Mokytojo padėjėjo teikiamos pagalbos efektyvumas“. Pavaduotoja ugdymui
19 14.00 Pradinių klasių mokytojų metodinės grupės susirinkimas “Ugdome ir auginame kitaip” R. Armonaitienė
26 Paskaita PUG ugdytinių tėvams „Mokyklinė branda“. A.Mockienė
mėn. eigoje Darbinės grupės susirinkimas  dėl kadetų  klasės steigimo, modulio programų rengimo. Direktorius
mėn. eigoje 14.00 Paskaitų ciklas mokytojų grupei “Darbas su “sunkiais” mokiniais”. Susitikimai su PPT psichologe. Direktorius
mėn. pab. 13.00 Ikimokyklinių   ir  PU  grupių    ugdytinių  pasiekimų antrinis vertinimas. IUG ir PUG mokytojos, pavaduotoja ikimokykliniam ugdymui.
mėn. eigoje 14.30 VGK posėdžiai (pagal poreikį)

VGK pirmininkė

V. Reinolcaitė

pirmadieniais 13.00 Pasitarimai. Įvairūs klausimai, diskusijos.  IUG ir PUG mokytojos, pavaduotoja ikimokykliniam ugdymui.
1k/mėn. 10.35 Mokinių komiteto susirinkimai. V. Reinolcaitė, mokinių komiteto kuratorė
II. Dalyvavimas rajono ir respublikiniuose renginiuose, projektuose
mėn. pr. Respublikinis pojektas „Gražiausias pavasario žiedas mamai“. IUG ir PUG mokytojos
Iki 5d. Respublikinis pojektas „Mažais žingsneliais fizinio aktyvumo link“. IUG ir PUG mokytojos
14 10.00 – 18.00 Respublikinis LS renginys Jonavoje „Skautų pavasario šventė“ J.Štrimienė
28 11.00 -19.00 Tauragės krašto skautų sueiga – žygis „ Vasaros sezono atidarymas“ J.Štrimienė
per  m. m.

Tarptautinis eTwinnig projektas

,,Žaidimai su parašiutu”

V. Radvilaitė

PUG mokytoja

per m. m. Tarptautinis projektas ,, Širdy lietuvaitis aš esu“

Pradinių kl. mokytojos

1 IUG ir PUG mokytojos

visą mėn.

Tarptautinis eTwinnig projektas

Šokis -,, Jibidi“

V. Radvilaitė

E. Sprainaitienė

PUG mokytoja

visą mėn. Ilgalaikė sveikos gyvensenos ugdymo programa „Sveikatiada“ - „Tarptautinis šokio dienos konkursas – šok ir nesustok “. IUG ir PUG mokytojos
III. Dalyvavimas mokykliniuose projektuose, programose, konkursuose, kultūriniuose, sporto bei kituose renginiuose
1sav. Edukacinė savaitė “Skrisk žodeli į mamytės širdelę”. Prad. kl. mokytojos
1sav. Darbelių parodėlė Motinos dienai. E. Sprainaitienė
2 Stendas - ,, Elektroninės cigaretės –mano  priešas“ D. Kriščiūnienė
3 9.00 8 klasės mokinių dalyvavimas NMPP. Pavaduotoja ugdymui
9 Europos egzaminas E. Gečaitė
10 Paskaita -aktyvūs mokymai ,,Vaiko pėdučių sveikatai – plokščiapėdystės prevencija ir gydymas“ (mankštelės PUG ir IUG ugdytiniams) D. Kriščiūnienė
10, 16 9.00 Dalyvavimas PUPP. Pavaduotoja ugdymui
11 11.00 Pilietiškumo pamoka. Vėliavos ant pylimo kėlimas Direktorius
12 Judrumo diena – žygis 5-10 kl. K. Vančys
Iki 13d. Darbelių paroda „Mano šeima“. IUG ir PUG mokytojos
13 Rytmetys „Šeimos šventė“” IUG ir PUG mokytojos
16

Aktyvūs mokymai –,, Mankšta – gera dienos pradžia“

Akcija –,, Apibėk mokyklą“ 1-4 kl. mokiniams

D. Kriščiūnienė

K. Vančys

4sav. Stalo teniso varžybos J.Štrimienė
4sav. Paroda, skirta neformalaus ugdymo veiklų pristatymui (mokyklos patalpose, renginių metu arba https://www.lidijam.lt/) Neformalaus ugdymo vadovai

9-12

13

Mokyklos ir visuomenės bendradarbiavimo inicijavimas: su tėvais, mokiniais ir pedagogais :
  • Atvirų durų savaitė mokykloje
Pavaduotoja ugdymui
  • Diskusija prie apvalaus stalo.
J. Štrimienė

20

8.55

Zoom platf.

Profesinis ugdymas. Paskaita 10 kl. mokiniams.

Karaliaus Mindaugo profesinis centras.

V. Kravčenkienė
21 9.00 Dalyvavimas žygeivių renginyje „Pasienio nuotykiai. Melnas.
24

Akcija -,,Obuolys vietoj cigaretės“

Paskaita aktyvūs mokymai-,,Cigarečių miestas“(spalvink ir mokykis prevencijos)

V. Kravčenkienė

D. Kriščiūnienė

26 pamokų metu Integruotos pamokos 5-10 kl. mokiniams „Aš noriu būti saugus ir pasirengęs ekstremalioms situacijoms“

Direktorius

Karinių oro pajėgų karininkai

mėn. eigoje Iniciatyva „Saugus elgesys vandens telkiniuose“. 2 IUG ir PUG mokytojos
kas antrą penktad. S. Kneipo sveikatinimo metodų taikymas. IUG ir PUG mokytojos
mėn. pab. Darbelių paroda  „Lik sveikas, darželi“. PUG mokytoja
31 Išleistuvės „Lik sveikas, darželi“. PUG mokytoja
IV. Kita veikla
nuolat Informacijos atnaujinimas internetiniame mokyklos puslapyje.

Pavaduotoja ugdymui,

M. Matukaitis, atsakingas už svetainės tvarkymą

mėn. eigoje Pasirinktos srities įsivertinimas  (klausimynų, anketų ir kt. priemonių vykdymas) VKĮ darbo grupės nariai
mėn. eigoje  Moksleivių neformaliojo ugdymo užsiėmimų poreikių tyrimas ir rezultatų analizė. Pavaduotoja ugdymui
V. Ugdomosios veiklos priežiūra
nuolat Elektroninio dienyno priežiūra. Pavaduotoja ugdymui
mėn. eigoje Mokinių lankomumas neformaliojo ugdymo užsiėmimuose ir jų veikla Pavaduotoja ugdymui
mėn. eigoje NMPP ir PUPP vykdymo  priežiūra Pavaduotoja ugdymui
nuolat Pokalbiai su tėvais įvairiais ugdymo, sveikatos ir kt. klausimais. Bendravimas uždarose facebook grupėse, messenger, gmail pagalba. Pavaduotoja ikimokykliniam ugdymui, grupių pedagogai.
iki 05 d. Mokinių blogo pamokų lankomumo ataskaitos pristatymas soc. pedagogei Klasių vadovai
iki 24d. Informacija apie renginius, vyksiančius 2022 m. birželio mėnesį mokykloje, už jos ribų, įskaitant veiklą, kuri bus organizuojama Jurbarko švietimo centre. Metodinių grupių pirmininkai
iki nustatyt. plane datos Informacijos apie dalyvavimą konkursuose, projektuose, renginiuose pateikimas Švietimo skyriui. V. Reinolcaitė, pavaduotoja ugdymui

 

 

ES Struktūrinė parama

eTwinining

eTwinining

Saugios erdvės ženklas

Žuvininkystės programa

Zipio draugai

Nerūkysiu

ŠMM

Sveikatiada

Obuolio draugai