2022 Rugsėjo 25 d. 08:12:39

Smalininkų Lidijos Meškaitytės pagrindinė mokykla

JURBARKO R. SMALININKŲ LIDIJOS MEŠKAITYTĖS PAGRINDINĖS MOKYKLOS

2022 METŲ RUGSĖJO  MĖNESIO VEIKLOS PLANAS

Data Laikas Renginio pavadinimas ir temos Atsakingas
I. Posėdžiai, pasitarimai, susirinkimai, metodiniai užsiėmimai ir kiti renginiai
5 asamblėjos metu Visuotinis mokyklos mokinių susirinkimas. 2022-2023 m. m. veikla mokykloje.

Direktorius A. Matukaitis

Pavaduotoja ugdymui

V. Reinolcaitė

8 14.00 Pradinių klasių mokytojų metodinės grupės posėdis. 1. Ilgalaikių, teminių, neformaliojo ugdymo, auklėjamojo darbo planų aptarimas ir derinimas. Metodinės gr. pirmininkė V. Radvilaitė
7 14.00 5-10 kl. dalykų mokytojų ir neformaliojo ugdymo vadovų metodinės grupės posėdis. 1. Teminių ir ilgalaikių planų, neformaliojo ugdymo programų, individualių, pritaikytų programų ir prevencinių programų integravimo rengimas, aptarimas ir derinimas, dokumentacijos tvarkymas.2.Parodų, atvirų ir integruotų pamokų , mokomųjų dalykų dienų organizavimo grafikų koregavimas ir tvirtinimas. Metodinės gr. pirmininkė M. Liuokaitienė
12 14.00 Metodinės tarybos posėdis. 1.  Dalykų ilgalaikių planų, modulių ir neformaliojo ugdymo programų derinimas. 2. Vieningų reikalavimų pamokai suderinimas ir laikymasis pamokoje, ugdomojoje veikloje. 3. „Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo aprašas“ rengimas

Pavaduotoja ugdymui

V. Reinolcaitė

12 13.00 Ikimokyklinių ir  priešmokyklinės  grupės  metodinės grupės susirinkimas.  Ugdomosios  veiklos  planų aptarimas. IUG ir PUG mokytojos, pavaduotoja ikimokykliniam ugdymui Ž. Gribauskienė
6 14.00 Klasių vadovų metodinės grupės susirinkimas. 1. Klasės vadovo planų I pusmečiui aptarimas ir derinimas Metodinės gr. pirmininkė E. Gylienė
19 14.30 VGK posėdis. „Dėl pagalbos mokiniui specialistų veiklos planų 2022-2023 m. m. aptarimo. Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, programų 2022-2023 m. m. ir sąrašų aptarimas ir suderinimas. Mokytojų konsultavimas dėl pritaikytų ir individualių ugdymo programų rengimo, mokytojų parengtų programų aptarimo ir įgyvendinimo analizė . „Mokykla kiekvienam“ Švietimo sistemos pokyčiai: nuo 2024 metų įtraukusis ugdymas.

Spec. pedagogė

A. Mockienė,

VGK pirmininkė

3sav. 18.00 Mokyklos tarybos posėdis

  Direktorius A. Matukaitis

Mokyklos tarybos pirmininkė J. Štrimienė

4sav. 18.00 Tėvų susirinkimas

  Direktorius A. Matukaitis

Pavaduotoja ugdymui

V. Reinolcaitė

12 14.30 Mokinių komiteto susirinkimas. Mokinių komiteto pirmininko,  sekretoriaus rinkimai. Mokinių komiteto rinkimas. V. Reinolcaitė, mokinių komiteto kuratorė
kiekv. mėn. pirmadienį 13.00 Pasitarimai. Įvairūs klausimai, diskusijos.  IUG ir PUG mokytojos, pavaduotoja ikimokykliniam ugdymui Ž. Gribauskienė
II. Dalyvavimas rajono ir respublikiniuose renginiuose, projektuose
visą mėn. Tarptautiniai eTwinnig projektai PUG mokytoja
mėn. eigoje Tarptautinė programa „Zipio draugai“. PUG mokytoja
mėn. eigoje Programos "Obuolio draugai" vykdymas V. Radvilaitė
mėn. eigoje Iniciatyva – „Solidarumo bėgimas“. IUG ir PUG mokytojos
rugsėjis- lapkritis Dalyvavimas Respublikinėje  Ugdymo pasakomis iniciatyvoje „PASAKŲ IŠŠŪKIS 2022“

Pradinių kl. mokytojos

III. Dalyvavimas mokykliniuose projektuose, programose, konkursuose, kultūriniuose, sporto bei kituose renginiuose
1 10 Rugsėjo pirmosios šventė. ( 1-10 kl.) Organizacinis komitetas
1 10.00 Rugsėjo 1-osios šventė. IUG ir PUG mokytojos, pavaduotoja ikimokykliniam ugdymui
1sav. Piešinių paroda ,, Sveika mokyklėle“ Pradinių kl. mokytojos
8 Edukacinė išvyka. Praktiniai sklandymo užsiėmimai B. Oškinio aviacijos akademijoje (5-7 kl.). Direktorius  A. Matukaitis
10 12.00 Skautų sueiga. Piligriminė kelionė į Šiluvą. J. Štrimienė
13 Edukacinė išvyka. Praktiniai sklandymo užsiėmimai B. Oškinio aviacijos mokykloje (5-7 kl.) Direktorius  A. Matukaitis
13

Paskaita-diskusija „Mokinio dienos rėžimas“  4kl

 Aktyvūs mokymai - ,,Mano gera dienelė“ PUG

visuomenės sveikatos priežiūros specialistė Danutė Kriščiūnienė
mėn. pr. Darbelių paroda „Labas, rudenėli“. IUG ir PUG mokytojos
Kiekvieną antradienį Patyriminis ugdymas – eksperimentai. PUG mokytoja
mėn. eigoje Darbelių paroda  „Gamtos spalvos“. IUG ir PUG mokytojos
3sav Baltų vienybės dienos paminėjimas E. Gečaitė
16–22 Judumo savaitė

Klasių vadovai,

K. Vančys

22 Integruota pamoka  6kl. ( dailė, geografija) „Mano svajonių žemė“ ( plano darymas įv. technika)

J. Budzinauskas,

V. Reinolcaitė

26

 Europos kalbų diena.

Edukacinis stendas –skirtas „Europos kalbų dienai“

I. Pukėnienė,

M. Liuokaitienė, M.Balaševičienė

mėn. eigoje Akcija “ Ateik ir sužinok savo AKS” visuomenės sveikatos priežiūros specialistė Danutė Kriščiūnienė
IV. Kita veikla
nuolat Informacijos atnaujinimas internetiniame mokyklos puslapyje.

Pavaduotoja ugdymui,

M. Matukaitis, atsakingas už svetainės tvarkymą

mėn. eigoje

Stendas. „Sveika širdis – laimingas žmogus“ (Pasaulinė širdies diena rugsėjo mėn)

visuomenės sveikatos priežiūros specialistė Danutė Kriščiūnienė
mėn. eigoje Mokyklos aplinkos atitikties higienos normoms vertinimas. visuomenės sveikatos priežiūros specialistė Danutė Kriščiūnienė
mėn. eigoje Stendo , skirto  dailininkei L. Meškaitytei paruošimas

M. Liuokaitienė

V. Povilauskienė

mėn. eigoje Tiriamoji veikla „Penktokų adaptacija“. Anketos parengimas, duomenų rinkimas. Jų analizė ir pristatymas. Klasių vadovai
1-2 sav. Mokinių individualios pažangos lentelių pildymas „Individualios mokinio pažangos stebėjimas ir fiksavimas“ugdymosi problemų identifikavimas ir aptarimas.  Dalykų mokytojai, klasių vadovai
mėn. eigoje Prevencinės programos „Saugi mokykla“ integravimas į ugdymo procesą, klasių valandėles. Programos įgyvendinimas. V. Kravčenkienė
V. Ugdomosios veiklos priežiūra
nuolat Elektroninio dienyno priežiūra.

Pavaduotoja ugdymui

V. Reinolcaitė

visą mėn. Pokalbiai su tėvais įvairiais ugdymo, sveikatos ir kt. klausimais. IUG ir PUG mokytojos, pavaduotoja ikimokykliniam ugdymui.
mėn. eigoje Dienos ritmo stebėjimas. pavaduotoja ikimokykliniam ugdymui.
iki 20d. Švietimo pagalbos gavėjų sąrašo sudarymas bei tikslinimas. Spec. pedagogas A. Mockienė
iki 20d. Klasių socialinių pasų sudarymas, stebimų vaikų sąrašų sudarymas

Soc. pedagogas

V. Kravčenkienė

mėn. eigoje Duomenų rinkimas apie nepilnas, socialiai remtinas, mažai aprūpintas socialinės rizikos šeimas. Vaiko pozicijos nustatymas socialinės rizikos šeimoje.

Soc. pedagogė

V. Kravčenkienė

Iki 20d. Mokinių, turinčių kalbėjimo ir kalbos sutrikimų, sąrašo sudarymas. Programų rašymas, logopedinių pratybų tvarkaraščio sudarymas. Informacijos atnaujinimas internetiniamemokyklos puslapyje

Logopedas

R. Armonaitienė

iki 1d. 14 val.

Informacijos pateikimas direktoriui:

Informacija apie mokinius (lentelė) 

Klasių vadovai

iki  10d.

iki 15d.

iki 20

Informacijos pateikimas pavaduotojai ugdymui:

Ugdymo turinio planavimo dokumentų derinimas. (ilgalaikiai planai),

Neformaliojo ugdymo programų analizė ir suderinimas. 

Klasės vadovų planų derinimas

Pritaikytų ir individualizuotų programų planai.

Dalykų mokytojai, būrelių vadovai
1-2 sav. Apsirūpinimas vadovėliais ir mokymo priemonėmis

Atsakinga už vadovėlių apskaitą I.Pukėnienė,

pavaduotoja ugdymui

V. Reinolcaitė

mėn. eigoje Mokinių sveikatos duomenų analizė ir informacijos pateikimas klasių vadovams ir fizinio ugdymo mokytojui Sveikatos priežiūros specialistė
mėn. eigoje Vaikų adaptacija, turimi socialiniai įgūdžiai. Anketų vaikų tėvams parengimas, siekiant išsiaiškinti jų lūkesčius  1kl. mokytoja, soc. pedagogė
1sav. Mokinių neformalaus ugdymo poreikių tyrimas

Pavaduotoja ugdymui

V. Reinolcaitė

iki 20d. Darbo grafikų pateikimas Dalykų mokytojai
iki 10d. Teminių planų (tamo dienyne) pateikimas Dalykų mokytojai

iki

20 d.

Informacija apie renginius, vyksiančius 2022 m. spalio mėnesį mokykloje, už jos ribų, įskaitant veiklą, kuri bus organizuojama Jurbarko švietimo centre.

Metodinių grupių pirmininkai,

Pavaduotoja ikimokykliniam ugdymui

Iki nustatytos Švietimo skyriaus plane datos Informacijos apie dalyvavimą konkursuose, projektuose, renginiuose pateikimas Švietimo skyriui. V. Reinolcaitė, pavaduotoja ugdymui

  

ES Struktūrinė parama

eTwinining

eTwinining

Saugios erdvės ženklas

Žuvininkystės programa

Zipio draugai

Nerūkysiu

ŠMM

Sveikatiada

Obuolio draugai