2021 Rugsėjo 18 d. 04:32:48

Smalininkų Lidijos Meškaitytės pagrindinė mokykla

JURBARKO R. SMALININKŲ LIDIJOS MEŠKAITYTĖS PAGRINDINĖS MOKYKLOS

2021 METŲ RUGSĖJO MĖNESIO VEIKLOS PLANAS

  

Data Laikas Renginio pavadinimas ir temos Atsakingas
I. Posėdžiai, pasitarimai, susirinkimai, metodiniai užsiėmimai  ir kiti renginiai
3 14.00 Pradinių kl. mokytojų metodinės grupės susirinkimas. Ilgalaikių, neformaliojo ugdymo, auklėjamojo darbo planų aptarimas. V. Radvilaitė
3 14.30 Klasės vadovų metodinės grupės susirinkimas. Darbo planų sudarymas ir derinimas. E. Gylienė
6 14.30 Darbinės grupės susirinkimas.Visos dienos mokyklos 5-8 kl. mokiniams programos aptarimas, siekiant oro  kadetų mokyklos sukūrimo. darbinė grupė
7 14.00 5-10 kl. mokomųjų dalykų mokytojų metodinės grupės susirinkimas. Ilgalaikių planų, neformaliojo ugdymo programų, individualių, pritaikytų programų ir prevencinių programų integravimo rengimas, aptarimas ir derinimas, dokumentacijos tvarkymas. Parodų, atvirų ir integruotų pamokų, mokomųjų dalykų dienų organizavimo grafikų koregavimas ir tvirtinimas. M. Liuokaitienė
7 14.30 Apskrito stalo diskusija (mokytojai- mokiniai).  Tikslas : išsiaiškinti mokytojų lūkesčius, mokinių požiūrį  į pamoką, siekti didesnės mokinių gebėjimų, pastangų ir pasiekimų,  požiūrio į mokymosi kaitą ir vertybių, atsakomybės, pareigingumo, savęs tobulinimo. Pateikti visos dienos mokyklos 5-8 kl. mokiniams programą, siekiant oro kadetų mokyklos sukūrimo.

Metodinė taryba

8 14.30 Mokytojų metodinės tarybos pasitarimas. Integruotų pamokų , mokomųjų dalykų dienų , olimpiadų, konkursų organizavimas. Ilgalaikių ir teminių planų koregavimas, esminį dėmesį skiriant veiklų pritaikymui mokinių ugdymo(si) poreikiams. Planų aptarimas ir derinimas. Pavaduotoja ugdymui
9 11.40 Supažindinimas su  Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos sudarytu „Įtraukties švietime veiksmų planu“ (2021 -2024 m.). Spec. pedagogė
9 14.00 VGK susirinkimas.Veikla 2021 m.:  pagalbos mokiniui specialistų veiklos planų aptarimas, dalykų programų aptarimas, VGK veiklos plano tikslinimas, naujausių dokumentų, susijusių su vaikų gerovės klausimais aptarimas. VGK
9 18.00 Tėvų susirinkimas.  Visos dienos mokyklos 5-8 kl. mokiniams programos aptarimas, siekiant oro  kadetų mokyklos sukūrimo. Direktorius

13

2k/mėn..

10.35

Mokinių komiteto pirmininko,  sekretoriaus rinkimai.

Mokinių komiteto susirinkimai.

V. Reinolcaitė, mokinių komiteto kuratorė
27

14.30

Mokytojų susirinkimas. Netradicinių aplinkųpanaudojimas , mokymo(si) proceso  grindimas inovatyvumu ir tyrinėjimu,  mokymo(si) susiejimas  su patyrimine veikla. Visos dienos mokyklos 5-8 kl. mokiniams programos,  siekiant oro kadetų mokyklos sukūrimo,  įgyvendinimo sėkmės ir problemos.

Direktorius,

Pavaduotoja ugdymui

Kiekvieną mėnesio pirmadienį 13.00 Pasitarimai. Įvairūs klausimai, diskusijos.          IUG ir PUG mokytojos, pavaduotoja ikimokykliniam ugdymui Ž. Gribauskienė
Mėn. eigoje

Susirinkimas. Ikimokyklinių ir  priešmokyklinės  grupės  ugdomosios  veiklos  planų aptarimas.

IUG ir PUG mokytojos, pavaduotoja ikimokykliniam ugdymui Ž. Gribauskienė
II. Konkursai, kultūriniai, sporto bei kiti renginiai, dalyvavimas rajono ir respublikiniuose renginiuose
1 10.00

Rugsėjo 1-sios šventė.

Administracija

E.Gylienė,

I.Jakienė

1-os klasės mokytoja,

I.Janauskaitė

1 Šventinis rytmetys
„Rugsėjo 1- oji“
Pavaduotoja ikimokykliniam ugdymui, IUG ir PUG mokytojos
Mėn. pr. Langų puošimas grupėse (rudenio tema). Pavaduotoja ikimokykliniam ugdymui, IUG ir PUG mokytojos
Mėn. pr. Paroda „Atostogos vaikų akimis“ IUG ir PUG mokytojos
3sav. Užsiėmimai saugaus elgesio kelyje prevencijos klausimais. 1 – 4 kl. Susitikimas su Amsiu, dalyvaujant Jurbarko policijos komisariato darbuotojams.

Soc.pedagogė V. Kravčenkienė,

pradinių kl. mokytojos

13-17 Broniaus Oškinio vaikų aviacijos akademijos ( judėjimas antžemine trasa  sklandytuvu) renginys 5-10 kl. mokiniams . Direktorius
22

Europos kalbų diena

I.Pukėnienė,

M.Liuokaitienė,

 M.Balaševičienė

I. Jakienė

Mėn. eigoje Skautų sueiga – žygis. J. Štrimienė
Mėn. eigoje Piešinių paroda “Sveika, mokyklėle” Pradinių kl. mokytojos
Mėn. eigoje Grupių taisyklių kūrimas 2 PUG mokytojos
Mėn. eigoje

Stendas apie atmintinas vietas Jurbarko rajone (Holokaustas)

E. Gečaitė
IV. Dalyvavimas projektuose, programose, modulyje
Per mokslo metus Programa „Zipio draugai“. PUG mokytoja
Per mokslo metus Programa "Obuolio draugai" V. Radvilaitė
Mėn. eigoje Dalyvavimas  iniciatyvoje  “Pasakų iššūkis” Pradinių kl. mokytojos
Per mokslo metus Pažintinė žuvininkystės programa ,,Išauginta Europos Sąjungoje“.

V. Radvilaitė

V. Reinolcaitė

Visą mėn. Dalyvavimas e Twinning projektuose PUG mokytoja
Visą mėn. Ilgalaikė sveikos gyvensenos ugdymo programa „Sveikatiada“.

IUG ir PUG mokytojos,

Klasių vadovai

Mėn. eigoje Socialinė iniciatyva  „Solidarumo bėgimas“.

Ž. Gribauskienė,

Soc.pedagogė V. Kravčenkienė,

K. Vančys

V. Kita veikla
Nuolat Informacijos atnaujinimas internetiniame mokyklos puslapyje.

Pavaduotoja ugdymui,

M. Matukaitis, atsakingas už svetainės tvarkymą

Iki 13 d. Tiriamoji veikla. 5–10 klasių mokinių mokymosi stiliai.   (kompiuterinis/popierinis variantas). 

Klasių vadovai

Gautus rezultatus klasės vadovas pateikia klasėje dėstantiems mokytojams iki rugsėjo 17 d.

Mėn. eigoje Tiriamoji veikla „Penktokų adaptacija“. Anketos parengimas, duomenų rinkimas. 5- tos kl. vadovė
Mėn. eigoje

Bendradarbiavimas suvedant informaciją apie specialiųjų ugdymosi poreikių mokinius į duomenų registrą.

Mokinių, turinčių spec. ugdymosi poreikių sutrikimų, sąrašo sudarymas.

spec. pedagogė
Mėn. eigoje Mokinių, turinčių kalbėjimo ir kalbos sutrikimų, sąrašo sudarymas. Informacijos atnaujinimas internetiniame mokyklos puslapyje. Programų rašymas, logopedinių pratybų tvarkaraščio sudarymas.  Tėvų, kurių vaikams nustatytas kalbėjimo ir kalbos sutrikimas, supažindinimas su sutrikimo pobūdžiu. Mokinių, turinčių kalbėjimo ir kalbos sutrikimų, sąrašo pateikimas Jurbarko PPT. Logopedė
Mėn. eigoje Mokytojų konsultavimas dėl pritaikytų bendrųjų programų rengimo, mokytojų parengtų programų aptarimas ir įgyvendinimo analizė Spec. pedagogė
Mėn. eigoje

Duomenų rinkimas apie nepilnas, socialiai remtinas, mažai aprūpintas socialinės rizikos šeimas.

Vaiko pozicijos nustatymas socialinės rizikos šeimoje.

 Tėvų įtraukimas į saugios ir sveikos mokyklos aplinkos kūrimą ir tobulinimą.

Soc. pedagogė
VI. Ugdomosios veiklos priežiūra
Visą mėn. Pokalbiai su tėvais įvairiais ugdymo, sveikatos ir kt. klausimais. Bendravimas uždarose facebook grupėse, messenger, gmail pagalba. Pavaduotoja ikimokykliniam ugdymui, IUG ir PUG mokytojos
Mėn. pr.

Sutartys su tėvais (globėjais ) dėl  ikimokyklinio  ir  priešmokyklinio ugdymo, numatant šalių teises, įsipareigojimus, atsakomybę ir kt.

Pavaduotoja ikimokykliniam ugdymui, IUG ir PUG mokytojos
Mėn. pr. Sutarčių dėl ugdymo sudarymas su naujai atvykusiais mokiniais. Klasių vadovai, pavaduotoja ugdymui
Nuolat Elektroninio dienyno priežiūra. Pavaduotoja ugdymui
Iki 8d. Tvarkaraščių, konsultacijų įvairių gebėjimų mokiniams, neformaliojo ugdymo organizavimas (grafikų sudarymas) Pavaduotoja ugdymui
Iki 13d. Mokinių sveikatos duomenų analizė ir informacijos pateikimas klasių vadovams ir kūno kultūros mokytojui Sveikatos priežiūros specialistė
VII. Informacijos pateikimas mokyklos administracijai
1 Informacija apie mokinius, patikslintas mokinių tikybos ar etikos pasirinkimas, patikslintas mokinių užsienio I ir II kalbos pasirinkimas. Lentelė pateikiama direktoriui ir direktoriaus pavaduotojai ugdymui ( galima el. versija); Klasių vadovai
Iki 6d. Konsultacijų įvairių gebėjimų mokiniams, neformaliojo ugdymo organizavimo , klasių valandėlių laiko grafiko pristatymas pavaduotojai ugdymui Mokytojai
Iki 10d. Ilgalaikių planų pristatymas pavaduotojai ugdymui (galima  el. versija)

5-10 kl. dalykų mokytojų ir neformaliojo ugdymo vadovų metodinės grupės pirmininkas

Iki 10d. Neformaliojo ugdymo programų  pristatymas pavaduotojai ugdymui ( galima el. versija) 5-10 kl. dalykų mokytojų ir neformaliojo ugdymo vadovų metodinės grupės pirmininkas
Iki 15d.

Klasės vadovų planų pristatymas pavaduotojai ugdymui ( galima el. versija)

Klasių vadovų metodinės grupės pirmininkas
Iki 20d. Pritaikytų ir individualizuotų programų planai. Dalykų mokytojai, spec. pedagogė
Iki 25d. Informacija apie renginius, vyksiančius 2021 m. spalio mėnesį mokykloje, už jos ribų, įskaitant veiklą, kuri bus organizuojama Jurbarko švietimo centre.

Metodinių grupių pirmininkai

Iki nustatyt. plane datos Informacijos apie dalyvavimą konkursuose, projektuose, renginiuose pateikimas Švietimo skyriui. V. Reinolcaitė, pavaduotoja ugdymui

ES Struktūrinė parama

eTwinining

eTwinining

Saugios erdvės ženklas

Saugios erdvės ženklas

Žuvininkystės programa

Zipio draugai

Nerūkysiu

ŠMM

Sveikatiada

Obuolio draugai