2020 Balandžio 10 d. 15:12:11

Smalininkų Lidijos Meškaitytės pagrindinė mokykla

JURBARKO R. SMALININKŲ LIDIJOS MEŠKAITYTĖS PAGRINDINĖ MOKYKLA

2020 m. KOVO MĖNESIO RENGINIAI

DATA

RENGINIO PAVADINIMAS

LAIKAS ATSAKINGI
02-06 Draugiškoji socialinio ir emocinio ugdymo olimpiada "Dramblys" V. Radvilaitė
03 Mokytojų susirinkimas. "Dalykų mokytojų ir klasių vadovų gerosios patirties sklaidos organizavimas metodinėse grupėse, mokytojų susirinkimuose".

Direktorius,

pavaduotoja ugdymui

03 Dalyvavimas respublikinėje pasaulio pažinimo olimpiadoje   "Mano gaublys" 2- 4 kl.

E. Sprainaitienė,

I. Bialoglovienė,

V. Radvilaitė

03 Stendas - ,,Kovo 22-ji -Pasaulinė vandens diena“ Sveikatos priežiūros specialistė D. Kriščiūnienė
04 Dalyvavimas respublikinėje geografijos olimpiadoje "Mano gaublys" 6-8 kl. V. Reinolcaitė
04 Anglų k. pasiekimų lygio nustatymas

M. Liuokaitienė,

M. Matukaitis,

pavaduotoja ugdymui

1-2sav. Knygų paroda "„Saule motule, dangum eidama neaplenk žemės mūsų" Smalininkų m. bibliotekoje. Miestelio bibliotekos bibliotekininkė
10 Dalyvavimas Jurbarko rajono mokinių orientaciniame žaidime, skirtame Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienai – kovo 11-osios 30-mečiui paminėti.(5-6 kl.) J. Štrimienė
11 Kovo 11-ios paminėjimas.

V. Pinaitis,

pradinių kl. mokytojos, klasių vadovai

13 Integruota lietuvių k. ir biologijos pamoka (10 kl.)

R.Čiuplienė,

J.Štrimienė

17 Akcija – ,,Jau žemė bunda“(vandens ir žemės dienai paminėti. Sveikatos priežiūros specialistė D. Kriščiūnienė
18 Integruota matematikos ir kūno kultūros pamoka (7kl.)

M.Matukaitis,

K.Vančys

18 Pradinių klasių mokytojų metodinės grupės susirinkimas."Fizinio pajėgumo nustatymo tvarkos aprašo aptarimas".

Pradinių kl. mokytojos,

K. Vančys

19 Popietė „Paparčio žiedo palytėta“ Smalininkų m. bibliotekoje Miestelio bibliotekos bibliotekininkė
20 Žemės dienos paminėjimas

J. Štrimienė,

V. Reinolcaitė,

mokinių komitetas

20 Nemigo naktis mokykloje

Mokinių komitetas,

klasių vadovai

20 Dalyvavimas respublikiniame konkurse Žemės dienai paminėti "Pavasario žingsneliai" A. Petravičienė
20 Inkilų kėlimo diena I. Bialoglovienė
23 Metodinio renginio organizavimas, siekiant išsiaiškinti ir aptarti , kaip tobulinamas pamokose vertinimas ir įsivertinimas  Metodinė taryba
24

,,Tuberkuliozė“ – pranešimas mokyklos bendruomenei ir mokinių tėvams

( mokyklos svetainėje)

Sveikatos priežiūros specialistė D. Kriščiūnienė
25 Atvira muzikos pamoka (3kl.) I.Petkevičienė
3sav. Paroda Žemės dienai paminėti ,,Žemė = kiaušinis“

V.Reinolcaitė,

E.Gylienė

4sav. Pažintinė diena. Saugaus eismo diena. Piešinių paroda saugaus eismo tema. (Prevencinė programa).

A. Petravičienė,

pradinių kl. mokytojos

30 Mokytojų susirinkimas. "Mokinių formaliojo ir neformaliojo ugdymosi poreikių tenkinimas"

Direktorius,

pavaduotoja ugdymui,

VGK- soc. pedagogė

Mėn. eigoje Paroda ,,Piliakalnių maketai“ (5-6 kl.) V. Pinaitis
Mėn. eigoje Ugdymo priežiūra. Elektroninio dienyno pildymo priežiūra. (Išsiaiškinti, ar dalykų mokytojai ir klasių vadovai vadovaujasi mokyklos elektroninio dienyno tvarkymo nuostatais, ar įrašai elektroniniame dienyne atitinka mokytojų nustatytas temas ilgalaikiuose planuose.)

Direktorius,

pavaduotoja ugdymui

Mėn. eigoje Mėnuo „Be patyčių"

Soc. pedagogė,

pradinių kl. mokytojos,

klasių vadovai

Mėn. eigoje Matematikos konkursas „Kengūra“

M. Matukaitis,

I. Bialoglovienė

Mėn. eigoje Dalyvavimas tarptautiniame vaikų ir jaunimo dailės miniatiūrų konkurse "Dialogas su gamta. Mano augintinis" A. Petravičienė
Mėn. eigoje Dalyvavimas edukacinėje pamokoje Jurbarko krašto muziejuje "Kraičio skrynios lobiai" I. Bialoglovienė
Mėn. eigoje Dalyvavimas kūrybinių darbų paroda Jurbarko ŠC PPT „Pavasario ženklai“. A. Mockienė
Mėn. eigoje

Mokinių socialinės veiklos analizė.

(pristatyti mokytojų susirinkime)

Klasių vadovai
Mėn. eigoje Individualios krepšinio technikos varžybos. Karolis Vančys
Mėn. eigoje Dalyvavimas projekte "Aplink pasaulį per 80 dienų"(tęsiamas) V. Radvilaitė
Mėn. eigoje Dalyvavimas eTwinnig projekte "Šv. Velykų atvirutės ir sveikinimai" (tęsiamas) V. Radvilaitė
Mėn. eigoje Dalyvavimas projekte "Skrisk, laiškeli, į kitą šalį"

V. Radvilaitė,

pradinių kl. mokytojos

Mėn. eigoje Dalyvavimas projekte "Sveikatiada" I. Bialoglovienė, pradinių kl. mokytojos
Mėn. eigoje Dalyvavimas olimpiadoje "Olimpis" pavasario sesija

V. Radvilaitė,

dalykų mokytojai

Mėn. eigoje Dalyvavimas eTwinning projekte "Pamokos netradicinėse vietose"

V. Radvilaitė

I. Bialoglovienė

Mėn. eigoje Skautų sueiga. J. Štrimienė

IKIMOKYKLINIS IR PRIEŠMOKYKLINIS UGDYMAS

02-06 Draugiška SEU olimpiada „Dramblys“.

PUG mokytoja

Žaneta Gribauskienė

10 Rytmetys tautiškumui ugdyti, kovo 11-osios paminėjimas, piešinių paroda. 9,30 val. IUG ir PUG mokytojos
3-4 sav. „Aš kūrėjas, pasakų veikėjas“ (ruošiamės paminėti balandžio 1-ąją – Vaikiškos knygos dieną“).

PUG mokytoja

Žaneta Gribauskienė

Mėnesio eigoje Žalioji palangė IUG ir PUG mokytojos
Mėnesio eigoje Paroda „Pavasaris kalba paukštelio balsu“

IUG mokytoja

Ginta Rimašauskienė

Mėnesio eigoje Rytmetys „Paukščių belaukiant“

IUG mokytoja

Rūta Šniokaitienė

Mėnesio eigoje Piešinių paroda „Laukiu paukštelių sugrįžtant“

IUG mokytoja

Rūta Šniokaitienė

Mėnesio eigoje Linksmosios estafetės

IUG mokytoja

Milda Gydaitienė

Mėn.

eigoje

Piešinių paroda „Mano gimtinė, mano mieli namai“

IUG mokytoja

Ginta Rimašauskienė

Mėnesio eigoje Ilgalaikė sveikos gyvensenos ugdymo programa – „Sveikatiada“. IUG ir PUG mokytojos, pavaduotoja ikimokykliniam ugdymui
Visą mėn. Dalyvavimas tarptautiniuose eTwinning projektuose.

PUG mokytoja

Žaneta Gribauskienė

Visą mėn. Respublikinio prevencinio projektas „Žaidimai moko
“.

PUG mokytoja

Žaneta Gribauskienė

METODINĖS GRUPĖS VEIKLA.
Kiekvieną mėnesio pirmadienį Pasitarimai. Įvairūs klausimai, diskusijos. 13,00 val. IUG ir PUG mokytojos, pavaduotoja ikimokykliniam ugdymui.
Mėn. eigoje Ikimokyklinių ir priešmokyklinės grupės   ugdomosios veiklos metinio   plano papildymo aptarimas. 13,00 val.

Pavaduotoja ikimokykl. ugdymui

IU, PU grupių mokytojos.

UGDOMOJO DARBO PRIEŽIŪRA
Mėn. eigoje                                                              

Grupių   dienynų ir planų tikrinimas

Logopedo pagalbos reikalaujančių vaikų korekcinio darbo aptarimas.

Pavaduotoja ikimokykliniam ugdymui, logopedė.
Mėn. eigoje                                                               Pokalbiai su tėvais įvairiais ugdymo, sveikatos ir kt. klausimais

Pavaduotoja ikimokykliniam ugdymui

IU, PU grupių mokytojos.

ES Struktūrinė parama

eTwinining

eTwinining

Sveikatiada

Nerūkysiu

ŠMM

Perspėjimo sistema