2021 Gruodžio 4 d. 03:32:09

Smalininkų Lidijos Meškaitytės pagrindinė mokykla

JURBARKO R. SMALININKŲ LIDIJOS MEŠKAITYTĖS PAGRINDINĖS MOKYKLOS

2021 METŲ LAPKRIČIO MĖNESIO VEIKLOS PLANAS

Data Laikas Renginio pavadinimas ir temos Atsakingas
I. Posėdžiai, pasitarimai, susirinkimai, metodiniai užsiėmimai ir kiti renginiai
08 10.00 Pirmokų adaptacija

L. Matukaitienė,

pavaduotoja ugdymui

09 09.00 VGK susirinkimas. Darbo su ypatingo socialinio pedagoginio dėmesio reikalaujančiais mokiniais analizė: naudotų drausminimo priemonių efektyvumas, rekomendacijos tolimesniam darbui. V. Kravčenkienė
09 10.00 Pradinių klasių metodinės grupės susirinkimas. Įvairių darbo metodų taikymas darbe su specialiųjų poreikių mokiniais. A. Mockienė
09 10.00 Metodinės tarybos susirinkimas. Integruotų pamokų kūrimas ( dalyvauja kviesti ir pageidaujantys kurti integruotas pamokas mokytojai) Metodinė taryba
3sav. 18.00 Paskaita tėvams „Trikampis: tėvai- vaikai- mokykla“ Pavaduotoja ugdymui
18 17.00 Penktos klasės mokinių tėvų susirinkimas „Penktokų adaptacija“

Kl. vadovė I.Jakienė,

pavaduotoja ugdymui

18 18.00 Tėvų susirinkimas. Direktorius
4sav. Mokinių ir mokytojų disputo, skirto bendradarbiavimo stiprinimui, pravedimas. Metodinė taryba
4sav.

Metodinė veikla. Ikimokyklinių     ir PU grupių    

ugdytinių pasiekimų pirminis vertinimas.

IUG ir PUG mokytojos, pavaduotoja ikimokykliniam ugdymui.
29

14.30

Mokytojų susirinkimas.

1. Mokinių kūrybinių darbų viešinimas mokyklos erdvėse.

2. Renginių organizavimas mokykloje.

Direktorius, pavaduotoja ugdymui
Mėn. eigoje Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo darbo grupės ataskaitos už 2021 m. rengimas. VKĮ darbo grupės nariai
Kiekvieną mėnesio pirmad. 13.00 Pasitarimai. Įvairūs klausimai, diskusijos.         IUG ir PUG mokytojos, pavaduotoja ikimokykliniam ugdymui Ž. Gribauskienė
Laikas bus derinamas Tėvų susirinkimai. IUG ir PUG mokytojos, pavaduotoja ikimokykliniam ugdymui, direktorius.
2k/mėn. 10.35 Mokinių komiteto susirinkimai. V. Reinolcaitė, mokinių komiteto kuratorė
Mėn. eigoje Metodinė veikla. Sveikatos kompetencijos ugdymo priemonės grupėse. IUG ir PUG mokytojos, pavaduotoja ikimokykliniam ugdymui.
Atestacinės komisijos posėdis Direktorius
II. Dalyvavimas rajono ir respublikiniuose renginiuose
08 Dalyvavimas renginyje „Visos pasakos baigiasi laimingai“ Soc. pedagogė
3sav. Tolerancijos dienos “Tolerancijos miestas” paminėjimas

Klasių vadovai,

soc. pedagogė

Nuo 12d. Intern.erdv Respublikinis internetinis pojektas „LET’S CREATE A STORY“ M. Liuokaitienė
Nuo 15d. Intern.erdv Informatinio mąstymo konkursas „Bebras“ 5-10 kl. M. Matukaitis
Per m. m. Programa „Zipio draugai“. Ž. Gribauskienė
Visą mėn. Tarptautinis projektas ,, Širdy lietuvaitis aš esu“ Pradinių kl. mokytojos
Mėn. eigoje Pažintinė žuvininkystės programa ,,Išauginta Europos Sąjungoje“.

V. Radvilaitė, V. Reinolcaitė

Klasių vadovai

Visą mėn. Dalyvavimas ilgalaikiame sveikos gyvensenos ugdymo projekte „Sveikatiada“.

IUG ir PUG mokytojos, tėveliai

Klasių vadovai

Visą mėn. Dalyvavimas respublikiniame prevenciniame projekte „Žaidimai moko“ PUG mokytoja
Visą mėn. Respublikinė iniciatyva  „Pasakų iššūkis 2021“

Pradinių kl. mokytojos,

PUG mokytoja

Visą mėn. Taptautiniai eTwinning projektai PUG mokytoja
Visą mėn. Intern.erdv Edukacinis konkursas „OLYMPIS“ 1-12 klasių mokiniams. V. Radvilaitė, M. Liuokaitienė, dalykų mokytojai
Visą mėn. Respublikinis projektas „Olimpinis mėnuo“ Pradinių kl. mokytojos
III. Dalyvavimas mokykliniuose projektuose, programose, konkursuose, kultūriniuose, sporto bei kituose renginiuose
11 09.00 Paskaita 1- 4 kl. mokiniams (pagal Geros savijautos programą) Soc. pedagogė
11 10.00 Psichologo paskaita 10 kl. mokiniams Soc. pedagogė
23 Šventinis rytmetys minint Lietuvos kariuomenės dieną. IUG ir PUG mokytojos
30 Mažosios Lietuvos prijungimo prie Didžiosios Lietuvos akto dienos paminėjimas Direktorius
Mėn. eigoje Šv.Juozapo parapija Skautai – gerasis darbelis šv. Juozapo parapijoje – šventoriaus lapų grėbimas. J. Štrimienė
Visą mėn. Iniciatyva „Mandagumas ir draugystė“ IUG ir PUG mokytojos
2-3 sav. Darbelių paroda „Mano augintinis“ IUG ir PUG mokytojos
2k/mėn. S. Kneipo sveikatinimo metodų taikymas. IUG ir PUG mokytojos
4sav. Kultūros centras Kariuomenės dienos paminėjimas

Direktorius,

E. Gylienė,

I. Jakienė

I. Janauskaitė, dalykų mokytojai

Mėn. eigoje Rytmetys „Ilgas duonelės kelias“ 2 IUG ir PUG mokytojos
Mėn. eigoje Piešinių paroda prevencine tema “ Rūkymas žudo”

J. Budzinauskas,

Soc. pedagogė

IV. Kita veikla
Nuolat Informacijos atnaujinimas internetiniame mokyklos puslapyje.

Pavaduotoja ugdymui,

M. Matukaitis, atsakingas už svetainės tvarkymą

Mėn. eigoje Šviečiamasis darbas facebook uždarose grupėse, straipsniais, lankstinukais, atmintinėmis. IUG ir PUG mokytojos.
Visą mėn. Pokalbiai su tėvais įvairiais ugdymo, sveikatos ir kt. klausimais. Bendravimas uždarose facebook grupėse, messenger, gmail pagalba. Pavaduotoja ikimokykliniam ugdymui, IUG ir PUG mokytojos
V. Ugdomosios veiklos priežiūra
Nuolat Elektroninio dienyno priežiūra. Pavaduotoja ugdymui
Mėn. eigoje Ugdomosios veiklos (pamokų) stebėsena.

Direktorius,

Pavaduotoja ugdymui

VI. Informacijos pateikimas mokyklos administracijai
Iki 04 d. Mokinių pamokų lankomumo ataskaitos pristatomos soc. pedagogei Klasių vadovai
Iki 25d. Informacija apie renginius, vyksiančius 2021 m. gruodžio mėnesį mokykloje, už jos ribų, įskaitant veiklą, kuri bus organizuojama Jurbarko švietimo centre.

Metodinių grupių pirmininkai

Iki nustatyt. plane datos Informacijos apie dalyvavimą konkursuose, projektuose, renginiuose pateikimas Švietimo skyriui. V. Reinolcaitė, pavaduotoja ugdymui

 

ES Struktūrinė parama

eTwinining

eTwinining

Saugios erdvės ženklas

Saugios erdvės ženklas

Žuvininkystės programa

Zipio draugai

Nerūkysiu

ŠMM

Sveikatiada

Obuolio draugai