2023 Vasario 8 d. 09:14:49

Smalininkų Lidijos Meškaitytės pagrindinė mokykla

JURBARKO R. SMALININKŲ LIDIJOS MEŠKAITYTĖS PAGRINDINĖS MOKYKLOS

2023 METŲ VASARIO MĖNESIO VEIKLOS PLANAS 

Data Laikas Renginio pavadinimas ir temos Atsakingas
I. Posėdžiai, pasitarimai, susirinkimai, metodiniai užsiėmimai ir kiti renginiai

6

14.30,

metodinis  kab.

Pedagogų tarybos posėdis.

Darbotvarkė:

  1. I-ojo pusmečio 1-10 kl. mokinių mokymosi rezultatų analizė.

2. Einamieji klausimai

Direktorė R. Augustienė,

Pavaduotoja ugdymui

V. Reinolcaitė

6

11.40,

Mokytojų kamb.

Mokytojų susirinkimas.

Darbotvarkė:

  1. Sausio mėn.  veiklų aptarimas ir vasario mėn. veiklos plano rengimas

Pavaduotoja ugdymui

V. Reinolcaitė

7

10.35,

Geograf. kab.

Mokinių komiteto susirinkimas. Mokinių komiteto veiklos pusmečio aptarimas V. Reinolcaitė, mokinių komiteto kuratorė
8 18.00, I a. foje Tėvų susirinkimas . 1 – 10 mokinių mokymosi pažanga, pasiekimai, problemos.  Ugdymo proceso organizavimo tobulinimas. Tėvų atsakomybės už mokinių mokymąsi ir pamokų lankomumą didinimas

Direktorė R. Augustienė

Pavaduotoja ugdymui

V. Reinolcaitė

13

9.00,

Mokytojų kamb.

Pedagogų apskritojo stalo diskusija „Kaip sukurti saugią ir gerą emocinę aplinką, siekiant aukštesnių mokymo(si) rezultatų” (Esamos situacijos gerinimo veiksmų plano papildymas naujomis veiklomis)

Metodinė taryba,

Direktorė R. Augustienė

22 Pradinių klasių metodinės grupės susirinkimas. Patirtys ir IT panaudojimo galimybės pradiniame ugdyme. Metodinės grupės pirmininkėV. Radvilaitė Polockienė
27

14.30,

metodinis  kab.

Mokytojų susirinkimas.

1. Dėl savanorystės projektų organizavimo ir vykdymo.

2. Dėl edukacinių aplinkų kūrimo.

Direktorė R. Augustienė,

Pavaduotoja ugdymui

V. Reinolcaitė

27

15.00,

metodinis  kab.

Mokytojų  susirinkimas. Metodinė diena.

 Darbotvarkė:

Pranešimas „Pamokos planavimas“ V. Reinolcaitė

Pranešimas. „Mokymo būdai“ J. Štrimienė

Pranešimas. „Mokymosi būdai“ E. Gylienė

Metodinės  grupės pirmininkė V. Reinolcaitė
Mėn. eigoje Metodinės grupės veikla: Ugdomojo proceso planavimas ir organizavimas IUG ir PUG mokytojos, pavaduotoja ikimokykliniam ugdymui
kiekv. mėn. pirmad. 13.00 Pasitarimai. Įvairūs klausimai, diskusijos  IUG ir PUG mokytojos, pav. ikimokykliniam ugdymui Ž. Gribauskienė
II. Dalyvavimas rajono ir respublikiniuose renginiuose, projektuose
visą mėn. Tarptautinė programa „Zipio draugai“ PUG mokytoja
mėn. eigoje Programos "Obuolio draugai" vykdymas V. Radvilaitė - Polockienė
visą mėn. Ilgalaikė sveikos gyvensenos ugdymo programa „Sveikatiada“ IUG ir PUG mokytojos
visą mėn Internetinė erdvė Dalyvavimas respublikiniame vertimų – iliustracijų projekte ,,Tavo žvilgsnis” Milda Liuokaitienė
visą mėn Internetinė erdvė Kalbų „Kengūra“ M. Balaševičienė
visą mėn. Respublikinis virtualus konkursas ,, Aš tavo gimtinė” Pradinių klasių mokytojos
nuo 5d. Tarptautinis kompiuterinių atvirukų konkursas- paroda ,, Vienas žodis Lietuva” V. Radvilaitė- Polockienė
24

11.00,

IT kab.

Tarptautinis matematikos konkursas “Pangea 2023” M . Matukaitis
10

8.00-15.00,

Alsėdžiai

Išvyka į respublikinį būrių rikiuotės konkursą, skirtą Vasario 16d. paminėti K. Vančys
III. Dalyvavimas mokykliniuose projektuose, programose, konkursuose, kultūriniuose, sporto bei kituose renginiuose
3 Kultūros centras, 17.30 Paroda „Siuvinėtas Čiurlionis“

J. Budzinauskas

L. Antanaitis

3

9.00,

Fizikos kab.

Susitikimas 5-8 kl. mokiniams  su karjeros ugdymo specialiste V. Kravčenkienė
6

9.00,

fizikos kab.

Paskaita „Pavojai internete“ Jurbarko PK bendruomenės pareigūnė S. Laurinaitienė, soc. pedagogė  V. Kravčenkienė
Iki 10d. Piešinių paroda skirta Vasario 16-ajai paminėti.

PUG mokytojos,

Pradinių kl. mokytojos

Iki 10d. Darbelių paroda „Visų gražiausias žiedas – gimtinė Lietuva“. 2 IUG mokytojos
Iki 10 d. Piešinių paroda „Lietuvos vėliava“ 1 IUG mokytojos
10 Vasario 16-osios minėjimas IUG ir PUG mokytojos, meninio ugdymo mokytoja.
16 Kultūros centras Dokumentinio filmo peržiūra ir aptarimas Klasių vadovai
Iki 21d. Darbelių paroda „Užgavėnių kaukės“. 2 IUG ir PUG mokytojos
21 Užgavėnės „Žiema, žiema bėk iš kiemo“ IUG ir PUG mokytojos, meninio ugdymo mokytoja.
21 Atvira integruota lietuvių kalbos, dailės, etikos  pamoka “Žiema! Iki pasimatymo!“ su Mažosios Lietuvos Jurbarko krašto kultūros centro  bendruomene, skirta Užgavėnių švenčių papročių ir tradicijų bei gimtosios kalbos puoselėjimui.

E. Gylienė,

L. Antanaitis,

V. Povilauskienė,

J. Budzinauskas

Mėn. eigoje Individualios stalo teniso varžybos K. Vančys
2k/mėn. S. Kneipo sveikatinimo metodų taikymas IUG ir PUG mokytojos
7, 21

9.00,

IT kab.

NMPP 8 kl. vykdymas

Pavaduotoja ugdymui

V. Reinolcaitė

23 Karjeros ugdymas : paskaita -  akcija “Gyvūnėlis – mano rūpestėlis”. Susitikimas su gyvūnų globėju savanoriu mokytoju S. Klymantu.

V. Kravčenkienė

E. Gečaitė

23

Integruota  matematikos, It ir pilietiškumo pamoka”Aviacinių variklių istorija (pateikčių kūrimas) 8-10 kl. mokiniams.

Integruota lietuvių k., muzikos, dailės ir pilietiškumo pamoka “Lakūnų gyvenimai įamžinti mene” 5-7 kl. mokiniams

M. Matukaitis,

E. Gylienė,

L. Antanaitis,

J. Budzinauskas

Visą mėn. Mokyklinis projektas „Mūsų skambūs žodžiai ir vaizdai Lietuvai“ Pradinių kl. mokytojos
mėn. eigoje technologijų kab. Technologijų ir geografijos projekto darbų paroda „Vėtrungės“

V. Reinolcaitė,

V. Štulas

mėn. eigoje Paskaitėlė-  aktyvūs mokymai ,,Kad dantukai būtų gražūs“ 1-4 kl. mok. Sveikatos priežiūros specialistė D. Kriščiūnienė
mėn. eigoje Stendas –Šypsena keičia gyvenimą Sveikatos priežiūros specialistė D. Kriščiūnienė
mėn. eigoje Lankstinukas - ,,Žiemos traumos“ Sveikatos priežiūros specialistė D. Kriščiūnienė
IV. Kita veikla
nuolat Informacijos atnaujinimas internetiniame mokyklos puslapyje

Pavaduotoja ugdymui,

M. Matukaitis, atsakingas už svetainės tvarkymą

mėn. eigoje UTA diegimo proceso stebėsenos atmintinės rengimas UTA darbinė grupė
mėn. eigoje Mokytojų kvalifikacijos tobulinimo poreikio tyrimas rengiantis įgyvendinti bendrąsias programas UTA darbinė grupė
1-2 sav. Mokinių individualios pažangos lentelių pildymas „Individualios mokinio pažangos stebėjimas ir fiksavimas“  ir aptarimas,  ugdymosi problemų identifikavimas.  Dalykų mokytojai
V. Ugdomosios veiklos priežiūra
nuolat Elektroninio dienyno priežiūra

Pavaduotoja ugdymui

V. Reinolcaitė

nuolat Pokalbiai su tėvais įvairiais ugdymo, sveikatos ir kt. klausimais IUG ir PUG mokytojos, pavaduotoja ikimokykliniam ugdymui. Ž. Gribauskienė
Mėn. pab. Priešmokyklinės ir ikimokyklinių ugdymo grupių pedagoginio  proceso  organizavimo aptarimas Pavaduotoja ikimokykliniam ugdymui, PU ir IU mokytojos.
mėn. eigoje Pamokų stebėjimas. Mokinio individualios pažangos stebėsena. Mokinių veiklos pamokose pažangos stebėjimas, vertinimas ir įsivertinimas, siekiant mokiniui jo aukščiausio pasiekimų lygio.

Pavaduotoja ugdymui

V. Reinolcaitė

mėn. eigoje Mokytojų supažindinimas su NMPP  8 kl. organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašu

Pavaduotoja ugdymui

V. Reinolcaitė

VI. Informacijos pateikimas administracijai
Iki 6 d. Klasių vadovų veiklos planai Klasių vadovai
Iki 10 d. Bendruomeninių valandų paskirstymas Dalykų mokytojai
Iki 10 d. Darbo grafikų suderinimas. Dalykų mokytojai

iki

18 d.

Informacija apie renginius, vyksiančius 2023 m. kovo mėnesį mokykloje, už jos ribų, įskaitant veiklą, kuri bus organizuojama Jurbarko švietimo centre Dalykų mokytojai

iki

20 d.

Informacijos apie dalyvavimą konkursuose, projektuose, renginiuose pateikimas Švietimo skyriui

Pavaduotoja ugdymui

V. Reinolcaitė

ES Struktūrinė parama

eTwinining

eTwinining

Saugios erdvės ženklas

Žuvininkystės programa

Zipio draugai

Nerūkysiu

ŠMM

Sveikatiada

Obuolio draugai