2021 Gegužės 18 d. 14:14:25

Smalininkų Lidijos Meškaitytės pagrindinė mokykla

JURBARKO R. SMALININKŲ LIDIJOS MEŠKAITYTĖS PAGRINDINĖS MOKYKLOS

2021 METŲ GEGUŽĖS MĖNESIO VEIKLOS PLANAS

ESANT KARANTINO SĄLYGOMS, VISI SUSIRINKIMAI, PASITARIMAI, RENGINIAI BUS ORGANIZUOJAMI 

NUOTOLINIU BŪDU PER CLASSROOM, ZOOM  VIRTUALIAS  APLINKAS.

 

ESANT KARANTINO SĄLYGOMS, VISI SUSIRINKIMAI, PASITARIMAI, RENGINIAI BUS ORGANIZUOJAMI

NUOTOLINIU BŪDU PER CLASSROOM, ZOOM VIRTUALIAS APLINKAS.

 

Data Laikas Renginio pavadinimas ir temos Atsakingas
I. Posėdžiai, pasitarimai, susirinkimai, metodiniai užsiėmimai  ir kiti renginiai
31 14.30

Mokytojų susirinkimas.

1. Pamokos vadybos tobulinimas, vadovaujantis geros pamokos standartu, taikant  įvairesnius ugdomosios veiklos būdus;

2. Mokymo priemonių, vadovėlių užsakymo 2021 - 2022 m. m. planavimas.

Direktorius

Pavaduotoja  ugdymui

24 14.00 Pasitarimas. Mokinių lankomumas neformaliojo ugdymo užsiėmimuose ir jų veikla Administracija, būrelių vadovai
4 16.00 Bendruomenės susirinkimas “Dėl rajono mokyklų tinklo pertvarkos projekto” Direktorius

1k/sav.

(ketvirtad.)

10.35

messeng.

Mokinių komiteto susirinkimai.

V. Reinolcaitė, mokinių komiteto kuratorė
Mėnesio eigoje VGK posėdžiai A.Staponienė
Kiekvieną mėnesio pirmadienį 13.00 Pasitarimai. Įvairūs klausimai, diskusijos.          IUG ir PUG mokytojos, pavaduotoja ikimokykliniam ugdymui Ž. Gribauskienė
17 14.00

Susirinkimas. Apskrito stalo diskusija " Dėl visos dienos mokyklos"

(mokytojai- mokiniai)

Direktorius

Pavaduotoja ugdymui

20 Susirinkimas. Susitikimas su būsimų pirmokų tėveliais.

Direktorius

I.Bialoglovienė

Mėnesio eigoje Pradinių kl. metodinės grupės susirinkimas. ,,Mokinių, turinčių komunikacijos sutrikimų, ugdymas“. R. Armonaitienė
31 Projekto " 5-tos klasės mokinių skaitymo ir teksto suvokimo įgūdžių gerinimas mokomuosiuose dalykuose, siekiant aukštesnių mokymosi pasiekimų" įgyvendinimo aptarimas - refleksija. Darbinė grupė

I. Konkursai, kultūriniai, sporto bei kiti renginiai, dalyvavimas rajono ir respublikiniuose renginiuose

Per mokslo metus Dalyvavimas e-Twinning tarptautiniame projekte ,,Gamta mūsų rankose“. V. Radvilaitė
Per mokslo metus Pažintinė žuvininkystės programa ,,Išauginta Europos Sąjungoje“.

V. Radvilaitė

V. Reinolcaitė

Mėn. eigoje Respublikinis projektas ,,Žodeliai ir žiedeliai mamai“. IUG ir PUG mokytojos
Per mokslo metus Programa "Obuolio draugai" V. Radvilaitė
Visą mėn.

Tarptautinė programa „Zipio draugai“.

Taptautiniai eTwinning projektai

PUG mokytoja
Visą mėn. Ilgalaikė sveikos gyvensenos ugdymo programa „Sveikatiada“. IUG ir PUG mokytojos, I. Bialoglovienė, klasių vadovai
Mėn. eigoje ,,Motinos dienos atvirukai“. e-Twinning   V. Radvilaitė
Iki 05.12 Dalyvavimas respublikiname/ tarptautiniame 1-6 kl. piešinių konkurse "Mano šeimos portretas" I. Bialoglovienė
11 Respublikinė virtuali specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių asmenų konferencija-festivalis „Saulės vaikai“

E. Sprainaitienė

I. Jakienė, A. Mockienė

18 Dalyvavimas matematikos 4 kl. olimpiadoje I. Bialoglovienė
19 Dalyvavimas respublikiniame 5-8 kl. mokinių matematikos konkurse “ Virtuali matematika” M. Matukaitis
III. Integruotos pamokos
Mėn. eigoje

Projektas tema " Holokaustas Lietuvoje" 8-9 kl.

V. Reinolcaitė

V. Pinaitis

IV. Dalyvavimas mokyklos renginiuose, projektuose, programose, modulyje
2 Sveikiname Mamas. Deklamuojame, dainuojame. (Vaizdo įrašas Classroom). Muzikos mokytoja, prad. kl. mokytojos
Mėn. pradž. Darbelių paroda „Mamyte myliu“ IUG ir PUG mokytojos
Mėn. pradž. Šventinis rytmetys „Mamyte, tu pati brangiausia“ IUG ir PUG mokytojos
14 Darbelių paroda šeimos dienai „Mano šeima“ IUG ir PUG mokytojos
 3-4 sav. Iniciatyva „Saugus elgesys vandens telkiniuose “ PUG ir 2 IUG mokytojos
Visą mėn. S. Kneipo prevencijos taikymas. IUG ir PUG mokytojos
1sav. Stendas - ,,Rinkis Sveikatą –Ne Tabaką“ Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė D. Kriščiūnienė
11 Paskaitėlė – Sveiki ir gražūs dantukai“ (darželis) Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė D. Kriščiūnienė
11 11.00 Valstybinės vėliavos pakėlimas ant pylimo.

Direktorius

J. Štrimienė

1sav. Dalyvavimas akcijoje „Darom 2021“ Prad. kl. mokytojos
1 sav. ,,Tau, mano mamyte“ darbelių  paroda. Pradinių kl. mokytojos
Mėn.  pradž. Diskusija „Aš nesityčioju, o tu?“ 3-5 kl. Klasių vadovai, socialinė pedagogė
25 Prevencinė diena (“Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos programos” įgyvendinimas ) Paskaita- ,,Neleisk Tabakui Atimti iš Tavęs Kvėpavimo“

Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė D. Kriščiūnienė,

A.Staponienė

25 Akcija -,, Pūsk balioną o netrauk dūmą“ Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė D. Kriščiūnienė
18 Paskaitėlė aktyvus mokymas- ,,Šypsosi balti dantukai“ (pradinės klasės) Visuomenės sveikatos priežiūros specialistė D. Kriščiūnienė
29 Akcija „Gegužė – mėnuo be smurto“ Soc. pedagogė, klasių vadovai
V. Kita veikla
Nuolat Informacijos atnaujinimas internetiniame mokyklos puslapyje.

Pavaduotoja ugdymui,

M. Matukaitis, atsakingas už svetainės tvarkymą

Mėn. eigoje

Darbinių  grupių veikla : a) visos dienos programos rengimas.

b) ugdymo plano rengimas.

Pavaduotoja ugdymui
Mėn. eigoje Paskaita PUG ugdytinių tėvams „Mokyklinė branda“. A. Mockienė
Mėn. eigoje

Moksleivių poreikių tyrimas:

     1.Mokytojai pateikia mokiniams

        numatomos veiklos variantus;

     2. Mokiniai pateikia savo

   pageidavimus bei siūlymus.

Dalykų mokytojai,

neformaliojo ugdymo užsiėmimų vadovai,

Mėn. eigoje Pasirinktos srities įsivertinimas  (klausimynų, anketų ir kt. priemonių vykdymas) VKĮ darbo grupės nariai
VI. Ugdomosios veiklos priežiūra
Visą mėn.

Ikimokyklinių   ir  PU  grupių   

ugdytinių  pasiekimų antrinis vertinimas

Pavaduotoja ikimokykliniam ugdymui, IUG ir PUG mokytojos
Visą mėn. Pokalbiai su tėvais įvairiais ugdymo, sveikatos ir kt. klausimais. IUG ir PUG mokytojos, pavaduotoja ikimokykliniam ugdymui.
Mėn. eigoje Šeimų pagalba rengiantis įvairiems renginiams, grupės aplinkos kūrimui ir kt IUG ir PUG mokytojos, pavaduotoja ikimokykliniam ugdymui.
Mėn. eigoje Mokinių neformaliojo ugdymo  poreikių tyrimas ir rezultatų analizė. Pavaduotoja ugdymui
Nuolat Elektroninio dienyno priežiūra. Nuotolinio mokymo vykdymo analizė. Pavaduotoja ugdymui
1k/ mėn. Mokytojų individualaus darbo su mokiniais  plano lentelių aptarimas Pavaduotoja ugdymui
1k./sav. Mokinių mokymosi pasiekimų analizė (grįžtamasis ryšys), pagalba mokiniui Pavaduotoja ugdymui
4sav. Prevencinių programų, integruotų į ugdymo procesą, įgyvendinimo analizė

Socialinė  pedagogė,

pavaduotoja ugdymui

VII. Informacijos pateikimas mokyklos administracijai
Iki 10 d. Mėnesio lankomumo ataskaita ( soc. pedagogei) Klasių vadovai
1k/sav Mokinių mokymosi pasiekimų (grįžtamasis ryšys) lentelių pildymas ir pateikimas (pavaduotojai ugdymui)

Dalykų mokytojai,

klasių vadovai

2k./ mėn. Mokytojų individualaus darbo su mokiniais  plano lentelių pildymas ir pateikimas Dalykų mokytojai
Iki 25d. Informacija apie renginius, vyksiančius 2021 m. gegužės mėnesį mokykloje, už jos ribų, įskaitant veiklą, kuri bus organizuojama Jurbarko švietimo centre.

Metodinių grupių pirmininkai

Iki nustatyt. plane datos Informacijos apie dalyvavimą konkursuose, projektuose, renginiuose pateikimas Švietimo skyriui. V. Reinolcaitė, pavaduotoja ugdymui

ES Struktūrinė parama

eTwinining

eTwinining

Sveikatiada

Saugios erdvės ženklas

Saugios erdvės ženklas

Nerūkysiu

ŠMM

Perspėjimo sistema