2023 Rugsėjo 23 d. 07:32:39

Smalininkų Lidijos Meškaitytės pagrindinė mokykla

JURBARKO R. SMALININKŲ LIDIJOS MEŠKAITYTĖS PAGRINDINĖS MOKYKLOS

2023 METŲ GEGUŽĖS MĖNESIO VEIKLOS PLANAS 

Data Laikas Renginio pavadinimas ir temos Atsakingas
I. Posėdžiai, pasitarimai, susirinkimai, metodiniai užsiėmimai ir kiti renginiai
8

11.40 val.

Mokytojų kamb.

UTA diegimo proceso stebėsenos atmintinės rengimas

Pav. ugdymui V. Reinolcaitė,

UTA komanda

10-11 13.00-17.30 val.Mokytojų kamb. Metodinių dienų organizavimas UTA įdiegimo pasirengimui. “Ugdymo turinio atnaujinimas: praktiniai metodai ir pavyzdžiai”

Pav. ugdymui V. Reinolcaitė,

UTA komanda

15 14.00 val.

Pradinių klasių metodinės grupės susirinkimas. Darbotvarkė:

1. NMPP testų analizė ir aptarimas mokinių pažangai matuoti.

2. Ugdome ir auginame kitaip”

V. Radvilaitė Polockienė

R. Armonaitienė

22

14.00 val.

Mokytojų kamb.

Mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo darbo grupės susirinkimas: Anketavimu gautų rezultatų analizė, išvadų formulavimas. Stiprieji ir tobulintini mokyklos veiklos aspektai.

Darbo grupės pirmininkė

V. Reinolcaitė

22

14.30 val.

Mokytojų kamb.

Mokytojų metodinės tarybos susirinkimas.

Pagalbos mokiniams organizavimo naudingumas, efektyvumas (konsultacijos, darbas pailgintos mokymosi dienos grupėje)

Mokytojų metodinės tarybos

pirmininkė V. Reinolcaitė

29

14.30 val.,

Metod. kab.

Mokytojų susirinkimas.

1. Pilietiškumo ugdymas mokykloje (pavaduotoja ugdymui)

2. Mokymo priemonių, vadovėlių užsakymas 2022 - 2023 m. m.

3. Pranešimas. „Pasiekimų pamokoje apibendrinimo organizavimas“

4. Mokyklos bendruomenės supažindinimas su anketavimo rezultatais, išvadomis( MVKĮG)

Pavaduotoja ugdymui

V. Reinolcaitė,

I. Pukėnienė

E. Sprainaitienė

Pirmadieniais 13.00 Metodinės grupės veikla. Pasitarimai. Įvairūs klausimai, diskusijos

Pavaduotoja ikimokykliniam

ugdymui

II. Dalyvavimas rajono ir respublikiniuose renginiuose, projektuose
8 9.00-12.00 VšĮ „Spindulys begalinės šviesos“ projektas  „Būk sveikas, aktyvus ir laimingas!“ Smalininkų L. Meškaitytės pagrindinės mokyklos ir Viešvilės pagrindinės mokyklos bendruomenėms

V. Reinolcaitė

V. Kravčenkienė

Iki 9 d. Respublikinis projektas „Dovana mamytei“ IUG ir PUG mokytojos
11 Jurbarkas Profesinio orientavimo veiklos, susipažįstant su miškininko profesija Jurbarko miškų urėdijoje, 9-10 kl. mokiniams V. Kravčenkienė
16 8.00 Paskaita „Kaip padėti išvengti priklausomybės spąstų?“                      D. Kriščiūnienė
3-4 sav.

Rajoninė konferencija „Išbandžiau – naudoju- dalinuosi- pritaikau praktiškai“.

IUG ir PUG mokytojos, pavaduotoja ikimokykliniam ugdymui.
Gegužės mėn. Tarptautinis konkursas PLSTIK PIRATES 6-10 kl. mokiniams J. Štrimienė
Gegužės mėn. Ilgalaikė sveikos gyvensenos ugdymo programa „Sveikatiada“ IUG ir PUG mokytojos
Gegužės mėn. Tarptautinės programos „Zipio draugai“ vykdymas PUG mokytoja
Gegužės mėn. Programos „Obuolio draugai“ vykdymas V. Radvilaitė – Polockienė
III. Dalyvavimas mokykliniuose projektuose, programose, konkursuose, kultūriniuose, sporto bei kituose renginiuose
1 sav. Darbelių parodėlė Motinos dienai. Pradinių kl. mokytojos
5 Popietė ,,Tau, mano mamyte“. E. Sprainaitienė
1-2 sav. Darbelių paroda „Mamyte myliu“ IUG ir PUG mokytojos
Iki 12 d. Darbelių paroda šeimos dienai „Mano šeima“ IUG ir PUG mokytojos
12 Renginys „Šeimos diena“ IUG ir PUG mokytojos, darželio bendruomenė, tėveliai.
16 12.00 Prevencinis renginys- viktorina „Ką sužinojau?“ 5-10 kl. mokiniams

Jurbarko PK bendruomenės pareigūnė S. Laurinaitienė,

V. Kravčenkienė

18 Muziejų naktis. Kūrybinės dirbtuvės ir naktiniai skaitymai V. Povilauskienė,

Jurbarko rajono savivaldybės viešosios bibliotekos, Smalininkų miesto filialo bibliotekininkė

S. Antanavičė

22-26 Saugaus eismo savaitė. Pradinių kl. mokytojos
25-26 Susitikimas su karjeros specialiste 1-4 kl. , 5-8 kl., 9-10 kl. mokiniams V. Kravčenkienė
26 12.00 val. Sportuoju aš, sportuoja mano šeima

Direktorė R. Augustienė

J. Štrimienė

K. Vančys

26-28 Tauragės krašto skautų stovykla J. Štrimienė
3-4 sav. Iniciatyva „Saugus elgesys vandens telkiniuose “ PUG ir 2 IUG mokytojos
Gegužės mėn. Piešinių paroda  “Laiminga šeima”

Soc. pedagogas

J. Budzinauskas

Gegužės mėn. Mokyklinis projektas  ,,Sportuok ir būk sveikas”  Pradinių kl. mokytojos
Gegužės mėn.

1.Stendas – elektroninės cigaretės

2.Paskaita - ,,Rūkymas ir alkoholis –žmogaus priešas“ vyresniųjų kl. mok.

3.Akcija -,,Pūsk balioną, o ne trauk dūmą“

Sveikatos priežiūros specialistė

D. Kriščiūnienė

Gegužės mėn. S. Kneipo sveikatinimo metodų taikymas IUG ir PUG mokytojos
IV. Ugdomosios veiklos priežiūra
Nuolat Elektroninio dienyno priežiūra

Pavaduotoja ugdymui

V. Reinolcaitė

Nuolat Pokalbiai su tėvais įvairiais ugdymo, sveikatos ir kt. klausimais Pavaduotoja ikimokykliniam ugdymui Ž. Gribauskienė
Gegužės mėn.

Ikimokyklinių   ir  PU  grupių   

ugdytinių  pasiekimų antrinis vertinimas

Pavaduotoja ikimokykliniam ugdymui Ž. Gribauskienė
Gegužės mėn. Šeimų pagalba rengiantis įvairiems renginiams, grupės aplinkos kūrimui ir kt. Pavaduotoja ikimokykliniam ugdymui Ž. Gribauskienė
Gegužės mėn. Mokinių lankomumas neformaliojo ugdymo užsiėmimuose ir jų veikla. Mokinių lankomumo situacijos aiškinimasis; priemonių, siekiant pagerinti mokinių lankomumą, taikymas., veiklų efektyvinimas. Mokinių neformaliojo ugdymo poreikių tyrimas ir rezultatų analizė

Pavaduotoja ugdymui

V. Reinolcaitė

Neformaliojo ugdymo užsiėmimų vadovai

Gegužės mėn. UTA diegimo proceso stebėsena.

Pavaduotoja ugdymui

V. Reinolcaitė

V. Informacijos pateikimas administracijai

Iki

18 d.

Informacija apie renginius, vyksiančius 2023 m. birželio mėnesį mokykloje, už jos ribų, įskaitant veiklą, kuri bus organizuojama Jurbarko švietimo centre Dalykų mokytojai

Iki

20 d.

Informacijos apie dalyvavimą konkursuose, projektuose, renginiuose pateikimas Švietimo skyriui

Pavaduotoja ugdymui

V. Reinolcaitė

ES Struktūrinė parama

eTwinining

eTwinining

Saugios erdvės ženklas

Žuvininkystės programa

Zipio draugai

Nerūkysiu

ŠMM

Sveikatiada

Obuolio draugai