2024 Liepos 15 d. 02:17:35

Smalininkų Lidijos Meškaitytės pagrindinė mokykla

Projektai

projekt

Nacionalinė švietimo agentūra įgyvendina Europos Sąjungos struktūrinių fondų finansuojamą projektą „Bendrojo ugdymo turinio ir organizavimo modelių sukūrimas ir išbandymas bendrajame ugdyme“ (Nr.09.2.1-ESFA-V-726-04-0001).

Projekto „Bendrojo ugdymo turinio ir organizavimo modelių sukūrimas ir išbandymas bendrajame ugdyme“ tikslas – siekiant geresnių mokymosi rezultatų, pritaikyti atnaujintą bendrojo ugdymo turinį įtraukties mokytis sunkumų patiriančių mokinių grupių specifiniams poreikiams ir parengti naują ugdymo turinį proveržio reikalaujančioms sritims stiprinti.

Sprendžiant įtraukties mokytis sunkumų patiriančių mokinių ugdymo problemą, vykdoma projekto veikla žemų pasiekimų mokinių ugdymo organizavimo kokybei gerinti.

Šios veiklos tikslas: išgryninti pagrindines mokinių žemų pasiekimų priežastis ir, įtraukiant pačias mokyklas, parengti ugdymo organizavimo ir mokymosi pagalbos teikimo modelius mokinių pasiekimams gerinti.

Remiantis mokinių ugdymosi rezultatų ir socialinio ekonominio konteksto situacijos analize, suderinus atrankos kriterijus su ŠMSM, šio projekto veiklų vykdymui atrinktos 47 mokyklos iš 20 savivaldybių. 

Pasitelkta konsultantų komanda padeda atrinktoms mokykloms įsivardyti stiprintinas sritis, parengti  veiksmų planus ir juos įgyvendinti.

Įgyvendinimo rezultatų pagrindu iki 2021 m. rugpjūčio mėn. bus parengti ugdymo turinio organizavimo modeliai, kurie projekto mokyklose buvo veiksmingi, pagerino mokinių rezultatus, vedė į pažangą. Taip pat bus parengtas modelių aprašai ir jų taikymo praktinis vadovas, kuris bus skirtas mokykloms, norinčioms kurį nors modelį taikyti savo praktikoje.

Vadove, šalia modelių bruožų ir taikymo specifikos, bus pateikta praktinė informacija apie mokinių patiriamų mokymosi sunkumų ir/ar žemų pasiekimų esminių priežasčių atpažinimą.

 

  

 

„Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“

projekt

Smalininkų L. Meškaitytės pagrindinė mokykla dalyvauja projekte „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ (projekto kodas Nr.09.1.3-CPVA-V-704-02-0001). Projektas finansuojamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis.

Projekto tikslas – didinti bendrojo ugdymo įstaigų tinklo veiklos efektyvumą.

Projekto uždavinys – modernizuoti gamtos ir technologinių mokslų mokymo(si) aplinką.

Projekto vykdytojas yra Švietimo aprūpinimo centras.

Projekto įgyvendinimo metu vykdomos veiklos apima gamtos ir technologinių mokslų mokymo priemonių ir įrangos įsigijimą bei gamtos ir technologinių mokslų mokymui įsigytų mokymo priemonių ir įrangos panaudojimo ugdymo procese metodikų parengimą. Daugiau informacijos galite rasti projekto svetainėje „Vedlys“ adresu: http://www.vedlys.smm.lt

                      Gamtos ir technologinių mokslų priemonės jau pasiekė mūsų mokyklą. Mokytojai susipažino su projekto svetainėje pateikta metodine medžiaga, pamokų veiklų aprašais. Džiaugiamės gautomis priemonėmis, kurios praturtina gamtos ir technologijų mokslų pamokas.Naudodami šias priemones pamokose, galime daugiau dėmesio skirti gyvosios gamtos stebėjimui, mokslinių idėjų ir technologijų pritaikymui kasdieniame gyvenime. Mokiniams dirbti su naujomis priemonėmis patogiau, nes gauna tikslesnius duomenis, pamoka vaizdesnė. Praktinę veiklą galima vykdyti ne tik kabinete, bet ir mokyklos teritorijoje. Gamtos mokslų pamokos vis dažniau persikelia į netradicines erdves.

Pažiūrėkime kaip sekėsi: pradinukai, vyresnieji.

Parengė: V. Reinolcaitė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui

skirtukai021

Priešmokyklinė „Ežiukų“ grupė, antrus metus iš eilės, dalyvauja Respublikiniame ikimokyklinių ugdymo įstaigų prevenciniame projekte

42489174 2669225959770420 5179735914800218112 n

 

„Žaidimai moko“

          Projekto aktualumas. Nepakankamai išlavintas erdvės ir krypties suvokimas gali kliudyti sėkmingam rašymo ir/ar skaitymo mokymui mokykloje.

         Esant orientavimosi erdvėje bei regimojo suvokimo sutrikimams, ugdytiniai prastai atrenka esmines detales, sunkiai orientuojasi klasėje, popieriaus lape, patiria sunkumų sudarant objektų eiles pagal dydį, nustatant kūno judėjimo kryptį (pirmyn, atgal ir kt.) ir judėjimo kryptį daiktų atžvilgiu (stalo kairėje ir pan.) ir pan.

          Norint išvengti sunkumų, rengiantis mokyklai, reikalinga stimuliuoti pažinimo procesų raidą specialiomis užduotimis, kurios gali būti integruojamos į bet kokią vaikų veiklą ikimokyklinėje ugdymo įstaigoje.

          Tikslas - žaidimų pagalba lavinti penkiamečių, šešiamečių erdvės ir laiko, regimąjį suvokimą, tikslinti  ir tobulinti smulkiuosius (riešo, rankų pirštų) judesius.

          Uždaviniai:

  • plėsti erdvės sąvokas;
  • lavinti regimąjį suvokimą, vizualinius procesus (gebėjimą atpažinti, skirti, įsiminti matomus vaizdus), smulkiąją motoriką;
  • gausinti žodyną, tikslinti gramatinę kalbos sandarą;
  • skatinti ikimokyklinio ugdymo įstaigas įvairinti ugdymo procesą, siekiant geresnės ugdymo kokybės.

          Projekto organizatorius - Kelmės rajono pedagoginė psichologinė tarnyba. Projekto iniciatorė ir koordinatorė - specialioji pedagogė metodininkė Gilija Gajauskienė.

          Projekto trukmė - einamųjų mokslo metų spalio 1 d. – gegužės 1 d.

          Mūsų mokykloje projektas vykdomas priešmokyklinėje „Ežiukų“ grupėje, atsakinga priešmokyklinės ugdymo grupės pedagogė Žaneta Gribauskienė.

         skirtukai021

 

Priešmokyklinukai, antrus metus, dalyvauja Tarptautiniuose eTwinning projektuose

               Tarptautinis projektas „Mokymasis gali būti smagus per pasaką“. Buvo vykdomas nuo 2016.01.01d. iki 2016.06.16d. Istorijos ir pasakos yra skirtos vaikams suprasti realų gyvenimą ir sužinoti apie vertybes. Per jas jie gali išreikšti save įvairiais būdais. Projekto tikslai: išreikšti save laisvai. Supažindinti su kitokiomis istorijomis/pasakomis. Išbandyti įvairius būdus parodyti istoriją/pasaką. Susipažinti su istorijomis/pasakomis iš kitų šalių ir pamatyti skirtumus. Būti kūrybingiems ir mėgautis savimi. Projekte dalyvavo: 7 mokyklos iš kitų šalių: Graikija, Lenkija, Turkija, Latvija, Suomija, Ispanija, Lenkija.

Tarptautinis projektas „Tegul žaidimai prasideda“. Vykdomas nuo 2016.11.30d. iki 2017-06-01d. Vaikai iš šalių visoje Europoje žaidžia tradicinius žaidimus savo šalyse. Kiekvienas partneris keičiasi informacija, nuotraukomis ir vaizdo įrašais savo žaidimų, visi taip pat bando žaisti kitų šalių žaidimus. Projekto tikslas: Išmokti žaisti tradicinius žaidimus, mėgautis savimi ir sužinoti apie žaidimus, kultūras ir informacijos kitose šalyse. Jie taip pat mokosi bendradarbiauti grupėse. Projekte dalyvauja: 17 mokyklų iš kitų šalių: 2-Lenkija, 2- Bulgarija, 5- Turkija, 1-Ispanija, 1-Latvija, 1-Rumunija, 2-Lietuva, 1-Slovakija, 2 – Graikija. 

Projektus, mūsų darželyje, vykdo ir atsakinga: priešmokyklinio ugdymo pedagogė Žaneta Gribauskienė. Projektai apdovanoti ženkleliais.

            Projektai labai naudingi vaikams. Vaikai turi galimybę bendrauti su kitomis pasaulio šalimis, vaikais. Matyti jų nuveiktą veiklą. Parodyti savo veiklą kitoms šalims. Viskas pateikiama anglų kalba. Vaikai susipažįsta su anglų kalba. Ugdomos visos  penkios ugdymosi kompetencijos. Svarbu siekti ugdymą nukreipti į sėkmingą vaiko kompetencijų plėtojimą. Geriausias vaiko ugdymas būna tuomet, kai jis vyksta nepastebimai, nuoširdžiai ir natūraliai.

Mano, kaip pedagogės tikslas: žinias, mokymą vaikams perteikti kuo įdomiau, netradiciškai, pasitelkiant žaidimus, bendravimą, stebėjimą, bandymus ir kt. Svarbiausia, kad vaikams būtų smagu, jiems patiktų tai ką jie daro ir teiktų džiaugsmą.

Visus projektus galite pamatyti internetiniame tinklapyje:

https://www.youtube.com/channel/UCzsnBG0WVFmdc2-rb9l7djw

Priešmokyklinio ugdymo grupės pedagogė Žaneta Gribauskienė

skirtukai021

 
„Kūrybinėse partnerystėse“ dalyvauja mūsų mokykla. Plačiau galite rasti čia
 
skirtukai021
 
Projektas baigtas