2024 Liepos 15 d. 02:59:51

Smalininkų Lidijos Meškaitytės pagrindinė mokykla

Logopedo funkcijos:

  • Įvertina mokinių kalbos raidos ypatumus, nustato kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus, specialiuosius ugdymosi poreikius mokykloje.
  • Siūlo skirti specialiąją pedagoginę pagalbą mokiniams, turintiems kalbos ir kitų komunikacijos sutrikimų.
  • Numato specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo tikslus ir uždavinius, jų pasiekimo būdus ir metodus, atitinkančius specialiuosius mokinių poreikius bei galimybes, ir juos taiko.
  • Sudaro individualiąsias, pogrupines ir grupines specialiųjų poreikių mokinio/mokinių kalbos ugdymo programas, jas taiko.
  • Šalina specialiųjų poreikių mokinių kalbos ir kitus komunikacijos sutrikimus.
  • Pataria mokytojams, kaip mokiniams, kuriems skirta specialioji pedagoginė pagalba, pritaikyti mokomąją medžiagą ir mokymo priemones.
  • Pataria mokytojams rengiant mokinių, kuriems paskirta specialioji pedagoginė pagalba, ugdymo programas.
  • Konsultuoja mokytojus, specialiųjų poreikių mokinių tėvus (globėjus, rūpintojus) specialiosios pedagoginės pagalbos mokiniams teikimo klausimais.
  • Šviečia mokyklos bendruomenę aktualiais kalbos raidos, kalbos neišlavėjimo ar sutrikimų prevencijos ir jų šalinimo, specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo klausimais, formuoja mokyklos bendruomenės ir visuomenės teigiamą požiūrį į specialiųjų poreikių mokinius.

                                             

  Mokyklos logopedė Reda Armonaitienė

 Darbo laikas:

Pirmadieniais:      8.00-14.00

Trečiadieniais:    11.30-15.00

Ketvirtadieniais: 12.30-14.30