2019 Rugsėjo 15 d. 10:52:30

Smalininkų Lidijos Meškaitytės pagrindinė mokykla

Ugdymo organizavimas 2018-2019 m. m.

 Mokslo metų ir ugdymo proceso pradžia – 2018 m. rugsėjo 1 d.

 Ugdymo proceso trukmė:

5–10 klasės mokiniams – 185 ugdymo dienos, iki 2019 m. birželio 21 d.

1–4 klasės mokiniams – 175 ugdymo dienos, iki 2019 m. birželio 7 d.

Ugdymo procese mokiniams skiriamos: rudens, žiemos (Kalėdų), žiemos, pavasario (Velykų) atostogos. Jų bendra trukmė – 17 ugdymo dienų. Į atostogų trukmę neįskaičiuojamos švenčių dienos. Atostogas mokiniams rekomenduojama skirti ne rečiau kaip kas 7–8 ugdymo savaites. Atostogų pradžią ir pabaigą nustato mokyklos vadovas, suderinęs su mokyklos taryba ir savininko teises ir pareigas įgyvendinančia institucija.

 Atostogų laikas:

Rudens atostogos 2018 m. spalio 29 d. – lapkričio 2 d.
Žiemos (Kalėdų) atostogos 2018 m. gruodžio 27 d. – 2019 m. sausio 2 d.
Žiemos atostogos 2019 m. vasario 18 d. – vasario 22 d.
Pavasario (Velykų) atostogos 2019 m. balandžio 23 d. – balandžio 26 d.

Vasaros atostogos skiriamos pasibaigus ugdymo procesui. Atostogų pradžią 1–10 klasės mokiniams nustato mokyklos vadovas, suderinęs su mokyklos taryba ir savininko teises ir pareigas įgyvendinančia institucija. Vasaros atostogos:

 1-4 klasėms 2019 m. birželio 8 d. – rugpjūčio 31 d.

5-10 klasėms 2019 m. birželio 22 d. – rugpjūčio 31 d.

Mokykla, įgyvendindama pradinio, pagrindinio ugdymo programą, ugdymo procesą skirsto pusmečiais.

Ugdymo laikotarpių trukmę 2017–2018 ir 2018–2019 mokslo metais nustato mokykla. Ugdymo laikotarpių trukmė paskirstoma tolygiai ugdymo procese per mokslo metus.

1 – 4 klasių ugdymo laikotarpis 2018-2019 m.m.:

1 – pusmetis 2018 rugsėjo 3 d. – 2019 sausio 18 d. – 87 mokslo dienos

2 – pusmetis 2019 sausio 21 d. – 2019 birželio 7 d. – 88 mokslo dienos.

5 – 10 klasių ugdymo laikotarpis 2018-2019 m. m.:

1 – pusmetis 2018 rugsėjo 3 d. – 2019 sausio 25 d. – 92 mokslo dienos.

 2 – pusmetis 2019 sausio 28 d. – 2018 birželio 21 d. – 93 mokslo dienos.

 Mokykla dirba penkias dienas per savaitę.

          Pamokų laikas:

          1. 8.00 – 8.45

          2. 8.55 – 9.40

          3. 9.50 – 10.35

          4. 10.45 – 11.30

          5. 12.00 – 12.45

          6. 12.55 – 13.40

          7. 13.50 – 14.35

                               2 – 10  klasėse pamokos trukmė 45 min.

                               Pirmoje klasėje pamokos trukmė 35 min.

Mokyklos vadovas, esant aplinkybėms, keliančioms pavojų mokinių sveikatai ar gyvybei, ar paskelbus ekstremaliąją padėtį, priima sprendimus dėl ugdymo proceso koregavimo. Ekstremalioji padėtis – tai padėtis, kuri susidaro dėl kilusio ekstremalaus (gamtinio, techninio, ekologinio ar socialinio) įvykio ir kelia didelį pavojų žmonių gyvybei ar sveikatai, turtui, gamtai arba lemia žmonių žūtį, sužalojimą ar didelius turtinius nuostolius. Sprendimą dėl ekstremaliosios padėties paskelbimo nelaimės apimtoje savivaldybės teritorijoje priima savivaldybės administracijos direktorius. Mokyklos vadovas apie priimtus sprendimus dėl ugdymo proceso koregavimo informuoja savininko teises ir pareigas įgyvendinančią instituciją.

Jei oro temperatūra – 20 laipsnių šalčio ar žemesnė, į mokyklą gali nevykti 1 - 5 klasių mokiniai, esant 25 laipsniams šalčio ar žemesnei temperatūrai – ir kitų klasių mokiniai. Ugdymo procesas, atvykusiems į mokyklą mokiniams, vykdomas. Mokiniams, neatvykusiems į mokyklą, mokymuisi reikalinga informacija skelbiama mokyklos internetinėje svetainėje ir/arba elektoriniame dienyne. Šios dienos įskaičiuojamos į ugdymo dienų skaičių.

 Neformalaus ugdymo kryptys:

      Muzikinis lavinimas – 3 val.;

      Sportas(kvadratas, krepšinis, tinklinis) – 3 val.;

      Stalo tenisas – 2 val.;

      Skautiška veikla – 2 val.;

       Dailė – 1 val.;

      Kulinarijos – 1 val.

      Choreografija – 2 val.

      Karpinių – 1 val.

      Miško draugai – 1 val.

      Aukime sveiki – 1 val.

    Darbštuolėliai -1 val.

                        Iš viso – 18 val.

Pažintinė veikla:

2018-2019 m. m. 5-10 klasėms

          1. Mokslo ir žinių diena – rugsėji 3-oji;

           2. Lietuvos Kariuomenės diena – lapkritis;

           3. Edukacinių ekskursijų, išvykų diena „Pažink savo kraštą“– spalis, birželis;

           4. Kalėdinis renginys „Su visa šeima į mokyklą“ – gruodis;

           5. Klaipėdos krašto prijungimo prie Lietuvos dienos paminėjimas   - sausis;

           6. Sporto diena „Sportuoju Aš, sportuoja visa šeima“ – kovas;

           7. Mokslo metų baigimo šventė – birželis.

           8. Sportinio aktyvinimo ir sveikos gyvensenos įgūdžių formavimo diena – birželis;

           9. Prevencinė diena – vasaris;

           10. Karjeros diena – balandis.

2018-2019 m. m.  1-4 klasėms

1.  Mokslo ir žinių diena -  rugsėjo 3- oji;                            

  1. Šventė „Dėdė Rudenėlis“ – spalis;
  2. Lietuvos kariuomenės diena – lapkritis;
  3. Jaunųjų kūrėjų diena skirta  dailininkei L. Meškaitytei“ – gruodis; 
  4.  Kalėdinis renginys „Su visa šeima į mokyklą“ – gruodis;
    1.  Sporto diena „Sportuoju Aš, sportuoja visa šeima“ – kovas;                               
      1. Edukacinių ekskursijų diena „Pažink savo kraštą“ – rugsėjis, gegužis;

           8. Prevencinė diena – vasaris;  

           9. Sportinio aktyvinimo ir sveikos gyvensenos įgūdžių formavimo diena –  birželis;

 10. Mokslo metų baigimo šventė – birželis.

ES Struktūrinė parama

eTwinining

eTwinining

Sveikatiada

ŠMM

Perspėjimo sistema