2018 Rugsėjo 25 d. 12:17:10

Smalininkų Lidijos Meškaitytės pagrindinė mokykla

Ugdymo organizavimas 2017-2018 m. m.

 

 Ugdymo organizavimas 1–10 klasėse:

Mokslo metų ir ugdymo proceso pradžia – 2017 m. rugsėjo 1 d.

Ugdymo proceso trukmė:

    5–10 klasės mokiniams – 181 ugdymo diena, iki 2018 m. birželio 15 d.,

    1–4 klasės mokiniams – 170 ugdymo dienų, iki 2018 m. gegužės 31 d.

 Ugdymo procese skiriamos atostogos:

Rudens atostogos 2017 m. spalio 30 d. – lapkričio 3 d.
Žiemos (Kalėdų) atostogos 2017 m. gruodžio 27 d. – 2018 m. sausio 3 d.
Žiemos atostogos 2018 m. vasario 19 d. – vasario 23 d.
Pavasario (Velykų) atostogos 2018 m. balandžio 3 d. – balandžio 6 d.

Vasaros atostogos skiriamos pasibaigus ugdymo procesui. Atostogų pradžią 1–10 klasės mokiniams nustato mokyklos vadovas, suderinęs su mokyklos taryba ir savininko teises ir pareigas įgyvendinančia institucija. Vasaros atostogos:

 1-4 klasėms 2018 m. birželio 1 d. – rugpjūčio 31 d.

5-10 klasėms 2018 m. birželio 16 d. – rugpjūčio 31 d.

    Mokykla dirba penkias dienas per savaitę.

          Pamokų laikas:

          1. 8.00 – 8.45

          2. 8.55 – 9.40

          3. 9.50 – 10.35

          4. 10.55 – 11.40

          5. 12.00 – 12.45

          6. 12.55 – 13.40

          7. 13.50 – 14.35

                               2 – 10  klasėse pamokos trukmė 45 min.

                               Pirmoje klasėje pamokos trukmė 35 min.

Ugdymo procesas įgyvendinant pradinio, pagrindinio ugdymo programą  skirstomas pusmečiais:

1 – 4 klasių ugdymo laikotarpis 20172018 m. m.:

1 – pusmetis 2017 rugsėjo 1 d. – 2018 sausio 16 d. – 85 mokslo dienos.

    2 – pusmetis 2018 sausio 17 d. – 2018 gegužės 31 d. – 85 mokslo dienos.

5 – 10 klasių ugdymo laikotarpis 2017-2018 m. m.:

1 – pusmetis 2017 rugsėjo 1 d. – 2018 sausio 23 d. – 90 mokslo dienų.

   2 – pusmetis 2018 sausio 24 d. – 2018 birželio 15 d. – 91 mokslo diena.

Mokyklos vadovas, esant aplinkybėms, keliančioms pavojų mokinių sveikatai ar gyvybei, ar paskelbus ekstremaliąją padėtį, priima sprendimus dėl ugdymo proceso koregavimo. Ekstremalioji padėtis – tai padėtis, kuri susidaro dėl kilusio ekstremalaus (gamtinio, techninio, ekologinio ar socialinio) įvykio ir kelia didelį pavojų žmonių gyvybei ar sveikatai, turtui, gamtai arba lemia žmonių žūtį, sužalojimą ar didelius turtinius nuostolius. Sprendimą dėl ekstremaliosios padėties paskelbimo nelaimės apimtoje savivaldybės teritorijoje priima savivaldybės administracijos direktorius. Mokyklos vadovas apie priimtus sprendimus dėl ugdymo proceso koregavimo informuoja savininko teises ir pareigas įgyvendinančią instituciją.

Jei oro temperatūra – 20 laipsnių šalčio ar žemesnė, į mokyklą gali nevykti 1 - 5 klasių mokiniai, esant 25 laipsniams šalčio ar žemesnei temperatūrai – ir kitų klasių mokiniai. Ugdymo procesas, atvykusiems į mokyklą mokiniams, vykdomas. Mokiniams, neatvykusiems į mokyklą, mokymuisi reikalinga informacija skelbiama mokyklos internetinėje svetainėje ir/arba elektoriniame dienyne. Šios dienos įskaičiuojamos į ugdymo dienų skaičių.

 Neformalaus ugdymo kryptys:

      Muzikinis lavinimas – 3 val.;

      Sportas(kvadratas, krepšinis, tinklinis) – 3 val.;

      Stalo tenisas – 2 val.;

      Skautiška veikla – 2 val.;

      Ekologinė veikla – 1 val.;

      Dailė – 1 val.;

      Kulinarijos – 1 val.

      Choreografija – 1 val.

      Karpinių – 1 val.

      Miško draugai – 1 val.

      Aukime sveiki – 1 val.

      Prevencinė programa „Gyvai“ – 1 val.

                  Iš viso – 18 val.

                 Pažintinė veikla

5 – 10 klasėms

           1.Mokslo ir žinių diena - rugsėjo 1-oji;

           2. Lietuvos Kariuomenės diena – lapkritis;

           3. Mažosios Lietuvos vardo paminėjimo diena – lapkričio 30 d.

           4. Jaunųjų kūrėjų diena – gruodis;

           5. Lietuvos šimtmečio diena – vasario 15 d.;

   6-10. Karinė – edukacinė stovykla „Sakale, lėk“ - birželio 10-15 d.

1 – 4  klasėms

.  Mokslo ir žinių diena -  rugsėjo 1-oji;                            

2. Šventė „Dėdė Rudenėlis“ – spalis;

3. Jaunųjų kūrėjų diena skirta  dailininkei L. Meškaitytei“ – gruodis;                         4. Edukacinių ekskursijų diena „Pažink savo kraštą“ - gegužė;

           5. Mokslo metų baigimo šventė – birželis. 

           6. Lietuvos šimtmečio minėjimo diena – vasario 15 d.;

           7. Pilietinė socialinė akcija „Darom“– balandis;

           8. Sportinio aktyvumo ir sveikos gyvensenos įgūdžių formavimo diena – gegužė, birželis;

           9. Mažosios Lietuvos vardo paminėjimo diena – lapkritis;

           10. Saugaus eismo diena – balandis.

Dabar naršo

Dabar svetainėje 26 svečiai (-ių) ir narių nėra

ES Struktūrinė parama

eTwinining

eTwinining

ŠMM

Perspėjimo sistema