2021 Liepos 29 d. 05:53:09

Smalininkų Lidijos Meškaitytės pagrindinė mokykla

Ugdymo organizavimas 2020-2021 m.m.

Mokslo metų ir ugdymo proceso pradžia – 2020 m. rugsėjo 1 d.

Ugdymo proceso trukmė:

                                  1–4 klasės mokiniams – 175 ugdymo dienos, iki 2021 m. birželio 4 d.                                         5–10 klasės mokiniams – 185 ugdymo dienos, iki 2019 m. birželio 18 d.

                      Pamokos trukmė 1 kl. – 35 min., 2-10 kl. – 45 min.

Ugdymo procese skiriamos atostogos:

Rudens atostogos 2020 m. spalio 26 d. – spalio 30 d.
Žiemos (Kalėdų) atostogos 2020 m. gruodžio 23 d. – 2021 m. sausio 5 d.
Žiemos atostogos 2021 m. vasario 15 d. – vasario 19 d.
Pavasario (Velykų) atostogos 2021 m. balandžio 6 d. – balandžio 9 d.

Vasaros atostogos skiriamos pasibaigus ugdymo procesui. Atostogų pradžią 1–10 klasės mokiniams nustato mokyklos vadovas, suderinęs su mokyklos taryba ir savininko teises ir pareigas įgyvendinančia institucija. Vasaros atostogos:

1–4 klasėms 2021 m. birželio 7 d. – rugpjūčio 31 d.

            5–10 klasėms 2021 m. birželio 21 d. – rugpjūčio 31 d.

Ugdymo procesas skirstomas pusmečiais:

            1–4 klasėms:

pirmas pusmetis - 2020 m. rugsėjo 1 d. - 2021 m. sausio 29 d. - 94 ugdymo dienos;

antras pusmetis - 2021 m. vasario1 d. - 2021 m. birželio 4 d. - 81 ugdymo dienų.

            5–10 klasėms:

pirmas pusmetis  – 2020 m. rugsėjo 1 d.  – 2021 m. sausio 29 d.  – 94 ugdymo dienos;

antras pusmetis  – 2021 m. vasario1 d.  – 2021 m. birželio 18 d.  – 91 ugdymo diena.

Mokykla dirba penkias dienas per savaitę.

          Pamokų laikas:

          1. 8.00 – 8.45

          2. 8.55 – 9.40

          3. 9.50 – 10.35

          4. 10.45 – 11.30

          5. 12.00 – 12.45

          6. 12.55 – 13.40

          7. 13.50 – 14.35

                               2 – 10  klasėse pamokos trukmė 45 min.

                               Pirmoje klasėje pamokos trukmė 35 min.

Esant oro temperatūrai – 20 laipsnių šalčio ar žemesnei, į mokyklą gali nevykti 1–  5 klasių mokiniai, esant 25 laipsniams šalčio ar žemesnei temperatūrai – ir kitų klasių mokiniai. Ugdymo procesas, atvykusiems į mokyklą mokiniams, vykdomas. Mokiniams, neatvykusiems į mokyklą, mokymuisi reikalinga informacija skelbiama mokyklos interneto svetainėje ir  elektroniniame dienyne. Šios dienos įskaičiuojamos į ugdymo dienų skaičių.

                      Mokyklos vadovas, esant aplinkybėms, keliančioms pavojų mokinių sveikatai ar gyvybei, ar paskelbus ekstremaliąją padėtį, priima sprendimus dėl ugdymo proceso koregavimo ar sustabdymo. Laikinai sustabdžius ugdymo procesą dėl ekstremalios padėties, mokyklos vadovas dėl ugdymo laiko, kuriuo nevyko ugdymo procesas, įskaičiavimo / neįskaičiavimo į ugdymo dienų skaičių ar dėl jo koregavimo sprendimą derina su savivaldybės mokyklos (biudžetinės įstaigos) savivaldybės vykdomąja institucija ar jos įgaliotu asmeniu.

                      Ekstremalioji padėtis – tai padėtis, kuri susidaro dėl kilusio ekstremalaus (gamtinio, techninio, ekologinio ar socialinio) įvykio ir kelia didelį pavojų žmonių gyvybei ar sveikatai, turtui, gamtai arba lemia žmonių žūtį, sužalojimą ar didelius turtinius nuostolius. Sprendimą dėl ekstremaliosios padėties paskelbimo nelaimės apimtoje savivaldybės teritorijoje priima savivaldybės administracijos direktorius. 

Neformalaus ugdymo kryptys:

      Muzikinis lavinimas – 2 val.;

      Sportas (kvadratas, krepšinis) – 2 val.;

      Stalo tenisas – 2 val.;

      Skautiška veikla – 2 val.;

      Dailė – 1 val.;

      Kulinarija – 1 val.

      Choreografija – 1 val.

      Raižyba– 1 val.

      Miško draugai – 1 val.

      Aukime sveiki – 1 val.

      Darbštuolėliai -1 val.

      Popieriaus plastika - 1 val.

                          

Pažintinė veikla:

2019 - 2020 m.m. 5-10 klasėms

          1. Mokslo ir žinių diena - rugsėjis;

           2. Lietuvos Kariuomenės diena – lapkritis;

           3. Edukacinių ekskursijų, išvykų diena „Pažink savo kraštą“– spalis, birželis;

           4. Jaunųjų kūrėjų diena skirta dailininkei L. Meškaitytei - gruodis;

           5. Žygių diena(pėsčiųjų, dviračių) „Pažink Smalininkus ir jo apylinkes“ - birželis;

           6. Lietuvos valstybės atkūrimo paminėjimas– vasaris.;

           7. Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo paminėjimas - kovas;

           8. Pilietinė socialinė akcija „Darom“ – balandis;

           9. Mažosios Lietuvos vardo paminėjimo diena – lapkritis;

           10. Patyriminės pamokos - birželis

2019-2020 m.m.  1-4 klasėms

1.  Mokslo ir žinių diena -  rugsėjis;                            

2.  Šventė „Dėdė Rudenėlis“ – spalis;

3.  Jaunųjų kūrėjų diena skirta  dailininkei L. Meškaitytei“ – gruodis;                                        

4.  Edukacinių ekskursijų diena „Pažink savo kraštą“ - gegužė;

5. Mokslo metų baigimo šventė – birželis. 

6. Lietuvos valstybės atkūrimo diena – vasaris;

7.  Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo paminėjimas - kovas;

8. Sportinio aktyvumo ir sveikos gyvensenos įgūdžių formavimo diena – gegužė, birželis;

9. Mažosios Lietuvos vardo paminėjimo diena – lapkritis;

10. Saugaus eismo diena – balandis.

ES Struktūrinė parama

eTwinining

eTwinining

Saugios erdvės ženklas

Saugios erdvės ženklas

Žuvininkystės programa

Zipio draugai

Nerūkysiu

ŠMM

Sveikatiada

Obuolio draugai